Kaalaman sa gamot na Vitamin B Complex

Generic name: thiamine hydrochloride, riboflavin 5 phosphate sodium, dexpanthenol, niacinamide

Brand name: Pharex B Complex, Polynerv 500, Cramin Forte, Silymarine Plus Vitamin B Complex, Nuerogen-E, Renal Vite Plus, RiteMED Vitamin B Complex

Para saan ang gamot na ito?

Ang vitamin B complex ay gamot na kombinasyon ng Vitamin B1 (thiamin), Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B3 (niacin), Vitamin B5 (pantothenic acid), Vitamin B6 (pyridoxine), Vitamin B7 (biotin), Vitamin B12, at Folic Acid. Ito ay kadalasang inirereseta kung sakaling may kakulangan ng Vitamin B sa katawan, kaso ng sobrang pag-inom ng alak (alcoholism), at para sa mga nagbubuntis.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Vitamin B Complex?

Ang gamot na ito ay maaaring nakahanda bilang tableta, kapsula, gamot na tinuturok o likidong nakabote.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang gamot na Vitamin B Complex ay maaaring inumin nang may laman ang tiyan o kaya’y walang laman.
 • Ang tableta ay inumin ng isang buo at huwag hahatiin o dudurugin; ang likidong gamot ay haluin munang mabuti, sabayan ng isang basong tubig.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Vitamin B Complex?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa anumang sangkap ng Vitamin B complex
 • buntis, may planong magbuntis, o nagpapasuso
 • problema sa atay at bato
 • diabetes
 • gout
 • ulcer sa sikmura
 • kakulangan ng vitamin B12
 • umiinm ng iba pang gamot na nabibiling over-the-counter

Ang gamot na Vitamin B Complex ay hindi mahusay na pampalit sa sustansyang natural na nakukuha sa sa mga pagkain. Ito ay karagdagang nutrisyon lamang kung sakaling may kakulangan ng Vitamin B sa katawan. Makabubuti pa rin ang pagkain ng balanse at masusustansyang pagkain.

Gamitin lamang ang Vitamin B Complex nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Paano ang pag-inom nito sa mga bata?

Ang pag-inom ng Vitamin B Complex sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Vitamin B Complex?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na Vitamin B Comlex ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng Vitamin B Complex.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagkaantok,
 • pananakit ng ulo
 • pagtatae
 • pagliliyo

Kung nababahala sa epektong nararanasan, agad na kumunsulta sa doktor upang magabayan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Vitamin B Complex?

Posibleng maranasan ang mga epektong nabanggit kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng Vitamin B Complex. Agad na itigil ang paggagamot at pagpatingin sa doktor sa oras na maranasan ang mga epektong nabanggit.