Paano makaiwas sa sakit na Hand Foot and Mouth Disease?

Walang partikular na paraan para maiwasan ang impeksyon ng virus, bagaman maaaring makapagpababa ng panganib ng pagkakahawa kung magiging malinis sa katawan. Narito ang ilang mga hakbang sa pagpapanatiling malinis ng sarili at ng kapaligiran upang hindi agad mahawa sa sakit na Hand Foot and Mouth Disease:

 • Ugaliin ang paghuhugas nang mabuti sa mga kamay. Laging maghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain o kaya’y sa tuwing gagamit ng palikuran. Gumamit ng sabon at banlawang mabuti.
 • I-disinfect ang buong bahay. Ugaliin din ang paglilinis ng tahanan at lagi ring ididisinfect upang mapatay ang mga kumakalat na virus, lalo pa’t ang mga bata ay madalas sumusubo ng mga bagay na kanilang napupulot.
 • Ihiwalay ang pasyenteng may sakit. Hanggat maaari, huwag ipapalapit ang mga batang hindi pa nagkakasakit sa mga pasyenteng may Hand Foot and Mouth Disease nang sa gayon ay maiwasan ang pagkakahawa.

Ano ang gamot sa Hand Foot and Mouth Disease?

Sa ngayon, wala pang gamot na direktang makapagpapagaling sa impeksyon ng coxsackieviruses. Ito ay kusang gumagaling matapos ang isang linggo o 10 araw ng pagkakasakit. Ang tanging magagawa lamang ay ang pagkalinga sa pasyente upang maibsan ang mga sintomas na nararanasan. Narito ang ilan sa mga mahusay na paraan ng pag-aalaga sa may sakit:

 • Pagpapahid ng gamot para sa mga sugat sa bibig nang maibsan ang pananakit nito. Maaaring gumamit ng anumang topical-oral anesthetic.
 • Pag-inom ng mga over-the-counter na gamot bilang pangontra sa pananakit. Maaaring uminom ng paracetamol o kaya ay ibuprofen.
 • Pagpapakain sa bata ng malalambot upang mas madaling malunok.
 • Pag-iwas sa mga maaanghang at maaalat na pagkain upang mabawasan ang pananakit ng mga sugat sa bibig.
 • Makatutulong din ang pag-inom ng malalamig na inumin o kaya gatas.

 

Paano malaman kung may Hand Foot and Mouth Disease?

Ang pagkakaroon ng sakit na Hand Foot and Mouth Disease ay madaling natutukoy ng doktor sa pamamagitan ng mga sumusunod:

 • Ang pasyente ay bata na ang edad ay 10 na taong gulang o mas bata pa.
 • Makikitaan ng mga sintomas ng Hand Food and Mouth Disease
 • Itsura at lokasyon ng mga pagsusugat

Upang mas makatiyak pa, maaaring kumuha ang doktor sample mula sa lalamunan ng payente at isailalim ito sa pag-aaral sa laboratory. Kung matukoy ang presensya ng coxsackieviruses, sigurado na ang pagkakasakit.

Ano ang mga sintomas ng Hand Foot and Mouth Disease?

Ang sakit na Hand Foot and Mouth Disease ay maaaaring magdulot ng ilang mga sintomas at senyales na gaya ng sumusunod:

 • Lagnat
 • Pananakit ng lalamunan (sore throat)
 • Mabigat na pakiramdam
 • Masakit at mapupulang pagsusugat sa dila, palibot ng bibig, sa loob na bahagi ng pisngi, at sa mga gilagid.
 • Mapupulang butlig na walang pangangati sa palad, mga daliri, talampakan, at minsan, pati sa puwit.
 • Madaling pagka-irita
 • Kawalan ng gana sa pagkain

Ang mga sintomas na nabanggit ay kadalasang unang lumalabas matapos ang 3 hanggang 6 na araw mula sa pagkakahawa ng sakit. Nagsisimula sa paglalagnat lamang, kasunod ay ang pagbigat ng pakiramdam at hirap sa paglunok. At pagkatapos ng isang araw, maglalabasan na ang pagsusugat sa kamay, paa, at sa bibig.

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Dahil ang sakit na Hand, Foot and Mouth Disease ay nagdudulot lamang ng mga katamtamang sintomas at kusa rin namang gumagaling, madalas ay hindi na kailangang magpatingin sa doktor. Magtungo lamang sa pagamutan kung hindi sigurado sa sakit na nararanasan, o kaya’y dumaranas ng mas seryosong mga komplikasyon.

Kaalaman tungkol sa sakit na Hand Foot and Mouth Disease

Ang sakit na Hand, Foot and Mouth Disease o HFMD ay isang karaniwang sakit sa mga sanggol at mga bata na dulot ng impeksyon ng virus. Dito’y dumaranas ng pamumula o pagsusugat sa bahagi ng bibig, mga kamay, at paa. Lubhang itong nakakahawa lalo na sa unang linggo ng pagkakasakit. At tulad din ng ibang sakit na dulot ng virus gaya ng bulutong at tigdas, ang HFMD ay walang lunas, bagkus ito ay kusang gumagaling matapos ang 10 araw ng pagkakasakit.

Gaano kalaganap ang sakit na Hand, Foot and Mouth Disease?

Sa Pilipinas, ang sakit na HFMD ay panakanaka lamang, at walang partikular na lugar o panahon itong pinipili. Wala ring napabalitang malaking pagkalat ng sakit sa nakalipas na mga taon.

Ano ang sanhi ng Hand Foot and Mouth Disease?

Ang sakit na ito ay dulot ng impeksyon ng virus na coxsackievirus. Nakukuha ito mula sa direktang pakikisalamuha sa taong may sakit. Maaaring ito ay mula sa maliliit na patak mula sa bibig at ilong, sa mga sugat sa kamay, paa at bibig, at pati rin sa dumi ng taong may sakit. Maaari rin makuha ang virus mula sa mga kontaminadong bagay na nahawakan ng taong apektado ng HFMD. Pinakamabilis itong makahawa sa unang linggo ng pagkakasakit.

Maaari pa bang magkasakit ulit ng HFMD kung dati nang nagkaroon ng sakit?

Gaya rin ng bulutong at tigdas, isang beses lamang maaaring magkasakit ng Hand Foot and Mouth Disease. Ito’y dahil may nabuo nang resistensya (antibodies) ang katawan mula sa unang pagkakasakit. Kung kaya, hindi na maaaring mahawa pa kung nagkasakit na dati nito.

Ano ang mga salik na nakapagpapataas ng posibilidad ng pagkakahawa ng sakit?

Ang pagkakasakit ng Hand Foot and Mouth Disease ay kadalasang nakaaapekto lamang sa mga batang ang edad ay 10 taong gulang o mas bata pa. At tumataas naman ang posibilidad ng pagkakasakit nito kung ang bata ay madalas sa lugar na matao gaya ng daycare centers o paaralan. Ito’y mas lalo pang mapanganib kung may napapabalitang may pagkalat ng sakit sa lugar.

Ano ang mga komplikasyon ng sakit na Hand Foot and Mouth?

Maaaring humantong sa ilang kondisyon ang pagkakasakit ng Hand Foot and Mouth Disease. Kabilang ang sumusunod:

 • Kakulangan ng nutrisyon. Dahil ang pagkakasakit nito’y kadalsang nagdudulot ng pagsusugat sa loob na bahagi ng bibig at sa lalamunan, ang bata’y nahihirapan lumunok. At dahil dito, maaaring tumanggi o halos hindi na kumain ang bata.
 • Viral meningitis. May ilang pagkakataon na ang coxsackievirus ay magdulot ng impeksyon sa bahagi ng utak at spinal cord na siyang humahantong sa pamamaga ng mga nasabing bahagi ng katawan.
 • Encephalitis. Kung ang impeksyon ay lumala at makaapekto sa loob ng utak, maaari itong magdulot ng pamamaga. Ito ay isang seryosong komplikasyon na nangangailangan ng agarang atanesyong medikal.

Paano makaiwas sa Bird Flu?

Ang pinakamainam na paraan ng pag-iwas sa sakit na Bird Flu ay ang pagiging maingat at maagap. Narito ang ilan sa mga mabuting hakbang sa pag-iwas sa sakit:

 • Laging maghuhugas ng kamay lalo na bago o pagkatapos humawak ng buhay na manok, o anumang ibon.
 • Tiyaking naluto ng husto ang mga manok.
 • Huwag mag-aalaga basta-basta ng mga ibon na maaaring apektado ng sakit.
 • Huwag hahawak ng mga ibon na may sakit gamit ang kamay na walang gloves o anumang proteksyon.
 • Laging gumamit ng gloves, face mask, at goggles, kung haharap sa mga ibon na may sakit.
 • Agad na iulat sa awtoridad ang anumang pagkakasakit ng mga alagang ibon
 • Maging maagap at alerto lalo na kung magtutungo sa lugar na may napapabalitang kaso ng sakit.

May bakuna ba laban sa sakit na Bird Flu?

Bagaman mayroon ngang bakuna na epektibo laban sa sakit na bird flu, ang suplay nito ay hindi sapat para makuha nang basta-basta. Ang bakuna para sa karaniwang trangkaso ay hindi epektibo para sa sakit na dulot ng Bird Flu virus.

Ano ang gamot sa Bird Flu?

Ang paggagamot sa sakit na Bird Flu ay tulad din ng paggagamot sa karaniwang trangkaso. Ang mga gamot na antiviral tulad ng osetalmivir at zanamivir ay makatutulong na pabagalin ang progreso ng pagkakasakit kung maibibigay sa mga unang araw pa lamang ng pagkakaranas ng mga sintomas ng sakit. Bukod dito, maaring pangalagaan na lamang muna ang pasyente habang hinihintay na makabuo ng sariling panlaban sa virus ang katawan (antibodies) hanggang sa kusang mawala na ang sakit.

Paano malaman kung may Bird Flu?

Sa ibang bansa, ang pagtukoy sa sakit na Bird Flu ay nangangailangang masusing pagsusuri. Mula sa pagiging positibo sa Influenza A Virus, kakailanganin ang iba pang pagsusuri gaya ng polymerase chain reaction (PCR) para matukoy mismo ang impeksyon ng Influenza A (H5N1) Virus. Minsan ay isinasagawa din ang blood test upang matukoy ang antibodies na nabuo dulot ng impeksyon ng virus, ngunit ang resulta sa ganitong paraan ay maaari lamang makuha matapos ang pagkakasakit, o minsan pa’y sa pagkamatay na ng pasyente.

Ano ang mga sintomas ng Bird Flu?

Gaya rin ng karaniwang trangkaso, ang pagkakaranas ng mga sintomas gaya ng mataas na lagnat, ubo, sipon, at nanakit na lalamunan ay mararanasan din sa Bird Flu. Kadalasang nararanasan ito 2 hanggang 8 araw mula nang mahawa sa sakit. Narito ang listahan ng mga sintomas na hatid ng Bird Flu:

 • Lagnat na umaabot ng 38° C
 • Dry cough, o ubo na walang plema
 • Pananakit ng lalamunan o sore Throat
 • Pananakit ng mga kalamnan at kasukasuan
 • Pagsusuka
 • Pagtatae
 • Pagtulo ng sipon
 • Hirap sa pagtulog
 • Impeksyon sa mata gaya ng sore eyes

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Kung ang mga sintomas na nararanasan ay hindi humuhupa kahit pa nabigyan na ng gamot, marapat lang na dalhin na sa pagamutan. Ang mga paglala ng kondisyon gaya ng pagkakaroon ng pulmonsya ay maaaring maiwasan kung maagang magagamot.

Kaalaman tungkol sa sakit na Bird Flu (Avian Influenza)

Ang bird flu, o sa terminolohiyang medikal ay avian influenza, ay isang sakit na nakaaapekto sa mga ibon gaya ng manok, gansa o bibe na maaari ring maipasa at magdulot ng malubhang karamdaman sa mga tao. Nagdudulot ito ng mga sintomas na kagaya rin ng karaniwang trangkaso—lagnat na may kasamang ubo at sipon, pananakit ng katawan, pananakit ng lalamunan, hirap sa paghinga, at minsan pa, ay may kasabay na sore eyes. Ito ay dulot ng impeksyon ng virus.

Gaano kalaganap ang sakit na Bird Flu?

Ang sakit na bird flu ay nakaaapekto sa ilang mga bansa sa Europa, Asya at hilagang bahagi ng Africa. Mula nang matuklasan ang sakit na ito noong 1997, nagdulot na ito ng maraming kaso ng pagkakasakit at minsan pa at kamatayan sa mga lugar na nabanggit. Sa Pilipinas, naging mahigpit ang pagbabantay upang hindi makapasok ang naturang sakit at makaapekto sa mga ibon sa bansa, kaya naman nananatiling malaya ang bansa sa sakit.

Ano ang sanhi ng Bird Flu?

Ang sakit na bird flu ay dulot ng impeksyon ng influenza virus strain na A (H5N1). Ito ay orihinal na nakaaapekto sa lamang sa mga ibong gaya ng manok, pato, at iba pa, ngunit maaari ding maipasa sa mga tao sa pamamagitan ng pagkakalanghap o pagkaing may kontaminasyon ng naturang virus.

Maaari bang makuha ang sakit na Bird Flu mula sa taong may sakit?

Ang pagkakahawa ng sakit na Bird Flu ay kadalasang mula sa ibon lamang at hindi o bibihira lamang nakukuha mula sa taong may sakit.

Ano ang mga salik na nakapagpapataas ng posibilidad ng pagkakahawa ng sakit?

Higit na tumataas ang posibilidad ng pagkakahawa ng sakit na ito kung nabubuhay nang malapit sa mga ibon na apektado ng sakit. Ang mga nag-aalaga ng manok, o anumang ibon ang may pinakamataas na posibilidad ng pagkakasakit. Gayundin ang mga taong kumakain ng karne ng manok at itlog na hindi nahugasan at naluto nang husto sa mga lugar na napapabalitang may kaso ng bird flu.

Ano ang mga komplikasyon ng sakit na Bird Flu?

Kung ang sakit na ito ay mapapabayaan, maaaring dumanas ng panghihina, hirap sa paghinga, pulmonya, panginginig ng mga kalamnan, pagpalya ng ilang bahagi ng katawan, at maging kamatayan.