Kaalaman sa Gamot na Phenylephrine-Chlorphenamine (Neozep)

Generic name: Phenylephrine-Chlorphenamine (Phenylephrine + Chlorphenamine)

Brand name: Bronchofen, Decolgen, Disudrin, Neozep

Para saan ang gamot na ito?

Ang Phenylephrine-Chlorphenamine ay kombinasyon ng gamot na antihistamine at decongestant na mabisa para sa mga kondisyon ng pagbabara sa ilong at sinus, gayundin ang mga sintomas na kaakibat nito gaya ng pagluluha at pagbahing. Ito ang inirereseta para sa mga karamdaman na nakaapekto sa ilong gaya ng sipon, sinusitis, allergic rhinitis at iba pa.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Phenylephrine-Chlorphenamine?

Ang gamot na ito ay karaniwang nakahanda bilang tableta, nangunguyang tableta, kapsula, at likidong nakabote.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor upang mas maging epektibo.

 • Ang Phenylephrine-Chlorphenamine ay maaring inumin ng may laman ang tiyan o kaya’y walang laman.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Huwag din lalampas sa itinakdang haba ng panahon ng pag-inom ng gamot. Itigil kaagad ang pag-inom kung hindi bumubuti ang pakiramdam matapos ang 5-7 na araw ng pag-inom at magtungo sa doktor upang matignan.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Para sa mga likidong gamot, itago sa loob ng refrigerator. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Phenylephrine-Chlorphenamine?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa kahit na anong sangkap ng Phenylephrine-Chlorphenamine
 • sakit sa atay at bato
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • kung mabagal, mabilis o iregular ang tibok ng puso
 • may matinding hika at kondisyon sa baga
 • karamdaman sa puso at altapresyon
 • karamdaman sa daluyan ng pagkain gaya ng ulcer
 • problema sa pag-ihi at paglaki ng prostata
 • hyperthyroidism
 • diabetes
 • glaucoma
 • umiinom ng iba pang gamot na over-the-counter, at mga supplements

Gamitin lamang ang phenylephrine-chlorphenamine nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Iwasan ang sobrang pag-inom ng paracetamol sapagkat maaaring magdulot ng seryosong epekto ang pag-overdose ng gamot na ito.

Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Makabubuti rin ang pagkonsulta muna sa doktor bago ang pag-inom ng ibang gamot para sa ubo, sipon, lagnat o pananakit ng katawan na mabibiling over-the-counter kasabay ng phenylephrine-chlorphenamine. Huwag din basta-basat ibabahagi ang gamot sa iba kahit pa nakararanas ng kaparehong sintomas ng sakit.

Ang pag-inom ng gamot na ito ay maaaring makapagpatindi ng epekto ng araw sa balat at magdulot ng pagkasunog o sunburn. Umiwas muna sa araw sa buong haba ng pag-inom ng gamot na ito.

Paano ang pag-inom nito sa mga bata?

Ang pag-inom ng phenylephrine-chlorphenamine sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor lalo na sa mga mas bata sa 2 taon. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Phenylephrine-Chlorphenamine?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na phenylephrine-chlorphenamine ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng phenylephrine-chlorphenamine.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagtatae o pagtitibi
 • pagkahilo at pagkaantok
 • pananakit ng ulo
 • pagsusuka at pagliliyo
 • panghihina
 • paghapdi ng tiyan

Kung mapasobra ang inom ng gamot na ito, maaaring makaranas ng mas matinding epekto gaya ng sumusunod:

 • Hirap sa pag-ihi
 • iregular na pagtibok ng puso
 • paninikip ng dibdib
 • matinding sakit ng ulo
 • panginginig ng kalamnan

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Phenylephrine-Chlorphenamine?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.