Kaalaman sa Gamot na Mefenamic Acid

Generic name: mefenamic acid

Brand name: Dolfenal, Dolsten, Fenamax, Gardan, Mefenax, Ponstan, Suprazen, Zestan

Para saan ang gamot na ito?

Ang mefenamic acid ay isang Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs) o gamot para maibsan ang mga pananakit na nararamdaman at mga implamasyon o pamamaga sa katawan. Ito ay karaniwang inirereseta ng doktor para sa mga pagkirot na dulot ng rayuma at arthritis, pananakit ng puson dahil sa buwanang dalaw, pananakit ng mga kalamnan, at pananakit ng ngipin.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Mefenamic Acid?

Ang mefenamic acid ay maaaring nakahanda bilang tableta o kapsula.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang mefenamic acid ay maaari lamang inumin kasabay ng pagkain o pagkatapos kumain, at sasamahan ng isang baso ng tubig.
 • Ang tableta at kapsula ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Mefenamic Acid?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • may allergy sa mefenamic acid
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa atay at bato
 • may altapresyon at karamdaman sa puso
 • problema sa pamumuo ng dugo
 • diabetes
 • problema sa pagtunaw o ulcer
 • pamamanas sa ilang bahagi ng katawan gaya ng paa at hita
 • hika

Mahalagang malaman na ang pag-inom ng mefenamic acid ay ipinagbabawal sa mga taong may allergy sa mga gamot na Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs) tulad ng ibuprofen at celecoxib, sa mga taong sumailalim o kakalipas pa lang sa bypass heart surgery, sa mga taong may sakit sa bato, ulcer at mga kondisyon sa tiyan at bituka, at mga nagbubuntis na nasa huling trimester.

Ang mefenamic acid ay maaaring maapektohan ng ibang gamot, gaya ng aspirin at antacid, kung kaya makabubuti na ipaalam muna sa doktor kung anu-anong gamot ang mga iniinom bago resetahan.

Gamitin lamang ang mefenamic acid nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Huwag din ibabahagi ang gamot sa iba kahit pa nakararanas ng kaparehong sintomas ng sakit.

Bantayang mabuti o humingi muna ng payo mula sa doktor ang pag-inom ng mefenamic acid sa mga kabataang ang edad ay mas mababa sa 14 na taon. Gayon din ang pag-inom ng mga matatanda. Maaaring mas maging sensitibo sa epekto ng gamot ang mga matatanda at bata.

Paano ang pag-inom nito sa mga bata?

Ang pag-inom ng mefenamic acid sa mga kabataan na mas bata sa 14 na taong gulang ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Ito ay dahil maaaring iba ang epekto ng gamot sa mga kabataan.

May side effects ba ang gamot na ito?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na mefenamic acid ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng mefenamic acid.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagkahilo
 • pagtatae o hirap sa pagtae
 • kabag
 • pananakit ng ulo
 • pangangasim ng tiyan
 • pangsusuka o paglilyo

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Mefenamic Acid?

Ang sobrang pag-inom ng mefenamic acid ay maaaring magdulot ng pagkalito, pagkahilo, kawalan ng malay, pagiging antukin, matinding pananakit ng tiyan, pagususka at paglilyo, pagkakaroon ng mga pasa, at hirap sa paghinga. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.