Kaalaman sa Gamot na Mebendazole

Generic name: mebendazole

Brand name: Antiox, Wormex

Para saan ang gamot na ito?

Ang mebendazole ay mabisang gamot laban impeksyon ng bulate sa tiyan at bituka. Ito’y kadalasang inirereseta bilang pangpurga sa impeksyon ng tapeworm, hookworm, whipworm at roundworm. Pinipigilan ng gamot na ito ang patuloy na pagkalat at pagdami ng mga bulate sa tiyan.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Mebendazole?

Ang gamot na ito ay maaaring nakahanda bilang tableta, tabletang nangunguya, o kaya’y pulbos na tinitimpla.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang mebendazole ay iniinom kasabay o pagkatapos kumain.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, o kaya’y nguyain o ihalo sa pagkain. Sabayan ng isang baso ng tubig. Kung ang gamot naman ay pulbos na tinimpla, haluin munang mabuti bago inumin.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Mebendazole?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • may allergy sa mebendazole
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa atay at bato
 • anemia at iba pang problema sa dugo
 • umiinom ng iba pang gamot

Hindi makabubuti ang pag-inom ng gamot na ito kasabay ng pag-inom ng alak. Umiwas sa pag-inom ng alak sa buong haba ng pag-inom ng gamot na ito.

Gamitin lamang ang mebendazole nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Hindi rekomendado ang pag-inom nito sa mga batang 2 taong gulang pababa.

Paano ang pag-inom nito sa mga bata?

Makabubuting magabayan ng dokotor o pediatrecian ang tamang pag-inom nito sa mga bata lalo na sa mga kabataang ang edad ay 2 na taon o mas bata pa, upang maiwasan ang pagka-overdose at iba pang epekto. Maaaring durugin muna o nguyain ang tableta, o kaya’y ihalo sa pagkain kung sakaling mahirapang inumin ng bata at sabayan ng isang baso ng tubig.

May side effects ba ang gamot na ito?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na mebendazole ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng mebendazole.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • paghapdi at pangangasim ng tiyan
 • lagnat
 • pagtatae
 • kondisyon sa atay at bato

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Mebendazole?

Ang sobrang pag-inom ng mebendazole ay maaring magdulot ng mga epektog pananakit ng ulo, pananakit ng sikmura, pagsusuka, pagliliyo, at pagtatae. Agad na itigil ang paggagamot at magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot.