Kaalaman sa Gamot na Loratadine

Generic name: loratadine

Brand name: Actidin, Allerta, Antal, Astena, Claritin, Lorano, Lorexa, Toral

Para saan ang gamot na ito?

Ang loratadine ay isang uri ng antihistamine tumutulong pababain ang epekto ng kemikal na histamine sa katawan na nagaganap dahil sa mga allergy. Ang histamine ang siyang nagdudulot ng mga epektong pangangati, pagluluha ng mata, pagbahing, at pagkakaroon ng matubig sipon. Ang gamot na loratadine ay kadalasang inirereseta para sa allergic rhinitis, urticaria o ang pagpapantal ng balat, at ilan pang sintomas ng allergies.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Loratadine?

Ang gamot na loratadine ay maaaring nakahanda bilang tableta, nangunguyang tableta, kapsula, at likidong nakabote.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang loratadine ay maaaring inumin ng may laman o walang lamang ang tiyan. Makabubuting sabayan ng gatas o pagkain kung mangangasim ang tiyan.
 • Ang tableta at kapsula ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Ang nangunguyang tableta ay nguyain munang mabuti bago lunukin. Gumamit ng sukatan sa pag-inom ng likidong gamot at iwasan ang paggamit ng kutsara lang.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Loratadine?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa loratadine
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • hika

Gamitin lamang ang loratadine nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Upang maiwasan ang pagka-overdose sa gamot, makabubuti ang pagkonsulta muna sa doktor bago sabayan ng pag-inom ng ibang gamot para sa ubo, sipon, lagnat o iba pang karamdaman na mabibiling over-the-counter.

Huwag din ibabahagi ang gamot sa iba kahit pa nakararanas ng kaparehong sintomas ng sakit, lalo na sa mga kabataang mas bata sa 6 na taong gulang. Ang epekto ng gamot ay maaaring maipasa sa gatas ng nagpapasusong ina, kung kaya hindi rin ito rekomendado para sa mga nagpapasuso.

Paano ang pag-inom nito sa mga bata?

Huwag magbibigay basta-basta ng gamot sa mga bata, lalo nasa edad na mas bata sa 6 taong gulang. Ang pag-inom ng gamot na ito para sa mga bata ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na ito?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na loratadine ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga seryosong epekto ng pag-inom ng loratadine.

 • mabilis na pagtibok ng buso, at pagkabog ng dibdib
 • pagkokombulsyon
 • panghihina na parang mahihimatay
 • paninilaw ng balat

Ang mga karaniwang epekto naman ay ang sumusunod:

 • pagkahilo at sobrang antok
 • pananakit ng ulo
 • paghilab ng tiyan, at pagtatae
 • panlalabo ng paningin at pamumula ng mata
 • pagdurugo ng ilong
 • panunuyo ng bibig, at hirap sa paglunok

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Loratadine?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.