Mga kaalaman tungkol sa Pagkakalason o Poisoning

Ang anumang bagay, likido, o hangin na pumasok sa sistema ng katawan at nagdulot ng masamang epekto sa kalusugan ay maaaring ituring na lason. Ang epektong ito ay dulot ng reaksyong kemikal ng lason na maaaring sumira sa mga cells o tissue ng ilang bahagi ng katawan at humantong sa kamatayan o matinding pinsala sa ilang bahagi ng katawan.

lason

Sa paanong paraan nakukuha ang lason?

Ang pagkakalason sa mga tao ay maaaring makuha sa pamamagitan ng mga sumusunod:

 • Pagkakalanghap ng hangin na may lason
 • Pagkakainom o pagkakakain ng inumin o pagkain na kontaminado ng lason
 • Pagkakaturok ng lason sa ugat-daluyan ng dugo
 • Pagdikit ng lason sa balat
 • Pagtama ng lason na nasa anyo ng radiation

Anu-ano ang mga karaniwang lason na nakaaapekto sa kalusugan ng tao?

Maraming uri ng lason ang maaaring makaapekto sa kalusugan ng tao. At kabilang dito ang sumusunod:

 • Kontaminadong pagkain. Ang mga kontaminasyon sa pagkain ay maaaring dahil sa hindi ligtas na preparasyon, o kaya’y dahil sa kawalan ng ligtas na pag-iimbak sa pagkain. Dahil sa mga ito, maaaring pagpugaran ng ilang mikrobyo ang pagkain at magsanhi ng ilang mga sintomas sa katawan kung makakain. May ilang pagkain din na sadyang nakalalason, tulad ng tahong na may lason ng red tide, ngunit maaari pa ring makain dahil sa kakulangan ng kaalaman.
 • Nakalalasong kemikal. Maraming kemikal na ginagamit sa pagmementena ng bahay na may sangkap na malalakas na uri ng lason tulad ng cyanide at arsenic na maaaring makalason kung sakaling aksidenteng makapasok sa sistema ng katawan. May posibilidad na ang mga ito ay maihalo sa pagkain o inumin kung hindi mailalagay sa wastong taguan.
 • Mga gamot na iniinom o tinuturok. Ang maraming uri ng mga gamot na ginagamit ng tao upang malunasan ang mga karamdaman ay posible ring makalason kung mali ang paraan ng paggamit dito. Ang pagka-overdose sa mga gamot ay isang paraan ng pagkakalason.
 • Kagat ng hayop at insekto. Maraming hayop at insekto ang may taglay na natural na lason sa kanilang katawan. Ginagamit nila ito bilang depensa o panghuli ng kanilang makakain. Minsan, ang mga tao ay nagmimistulang panganib para sa kanila kung kaya’t maaari nilang gamitin ang kanilang lason bilang depensa. Halimbawa ng mga hayop at insekto na may lason ay ang ahas, alakdan, alupihan, at mga gagamba.
 • Nakalalasong halaman. Maraming halaman din ang may taglay na natural na lason na delikado rin sa kalusugan ng tao lalo na kung ito ay makakain o madidikit sa balat. Nandiyan ang ilang uri ng nakalalasong kabute, at poison ivy na delikado kung mahahawakan.

Ano ang mga sintomas na maaring maranasan dahil sa mga lason?

Ang mga sintomas na maaaring maranasan dahil sa pagkakalason ay naiiba-iba depende sa kung anong uri ng lason ang nakapasok sa katawan. Ngunit ang mga pinakakaraniwang uri ng sintomas na maaaring maranasan ay ang sumusunod:

 • Matinding paglalaway (pagbula ng bibig), o panunuyo ng bibig at balat.
 • Mabilis na pagtibok ng puso, o pagbagal ng tibok.
 • Paglaki ng itim sa mata (pupil), o pagliit nito.
 • Pagbilis ng paghinga, o hirap sa paghinga
 • Pananakit sa loob ng katawan, o kaya’y walang pananakit na pakiramdam
 • Pagkahilo at pagsusuka
 • Pagtatae
 • Pagdurugo
 • Pagkalito

Gaano kabilis ang epekto ng lason sa katawan?

Ang epekto ng lason sa katawan ay depende sa dami at uri ng lason na pumasok sa katawan. Maaaring maranasan ang mga epekto ilang segundo o minuto pa lamang ang lumilipas, o kaya’y ilang oras matapos pumasok sa sistema ng katawan ang lason.

Ano ang dapat gawin kung nalason?

Ang mga kaso ng pagkakalason ay itinuturing na medical emergency o nangangailangan ng agarang paggagamot. Agad na dalhin sa pinakamalapit na pagamutan ang taong sinusupetsahan na nalason lalo na kung ito ay dumaranas ng mga kakaibang sintomas o nawalan na ng malay. Hanggat maaari, alamin kung ano ang sanhi ng lason at kung paano ito nakuha, at agad ding ipaalam ito sa doktor o manggagamot.

Habang hinihintay ang pagdating ng tulong, maaaring isagawa ang sumusunod na first aid o paunang lunas:

 • Kung nakalunok ng lasong kemikal, painumin ng hilaw puti ng itlog. Huwag pasusukahin o paiinumon ng tubig o ano pang pagkain.
 • Kung nakagat ng ahas o insekto, panatilihing hindi kumikilos ang pasyeente at pahigain lang. Huwag gagalawin ang sugat na pinagkagatan o papahiran ng anumang gamot at kemikal. Iwasan din ang tradisyonal na paghigop sa sugat ng kagat ng ahas.

Paano maiiwasan ang pagkakalason?

Upang maiwasan ang pagkakalason sa bahay, mangyari lang na sundin ang mga sumusunod na hakbang:

 • Itago sa ligtas na lugar ang mga kemikal at malayo sa maaabot ng mga bata.
 • Iwasang itabi ang mga kemikal sa mga pagkain at inumin.
 • Panatilihin ang ligtas na preparasyon at pag-iimbak sa mga pagkain at inumin.
 • Maging maagap kung tutungo sa mga lugar na posibleng may nakalalasong hayop at insekto.
 • Tiyaking nakasunod sa tamang paraan ng pag-inom ng gamot.

Paano makaiwas sa kagat ng alupihan o alakdan?

Ang mga hayop na ito ay kadalasang nangangagat lamang kung magagambala o kaya’y maaamok. Kung kaya, ang pinakamainam na paraan para hindi makagat ng mga ito ay umiwas mismo sa kanila. Narito ang ilan pang hakbang na makakatulong na makaiwas sa mga nakakalasong hayop:

 • Panatilihing malinis ang bahay at bakuran na maaaring pagpugaran ng mga alakdan at alupihan.
 • Tapasin ang mga halaman sa bakuran at iwasang ito ay maging masukal
 • Ipaayos ang bahagi ng bahay na may bitak-bitak. Ang mga lugar na ito ay maaring pag-lunggaan ng mga hayop.
 • Kung susuong sa mga masukal na lugar, lalo na kung mamumundok o sa hiking, magsuot ng long sleeves at iba pang proteksyon sa balat. Lagi ding magsusuot ng sapatos.
 • Kung matutulog sa masusukal na lugar, siguraduhing napagpag ang higaan at may proteksyong kulambo.

Ano ang gamot sa kagat ng alakdan o alupihan?

Karamihan sa mga kagat o tusok ng alakdan at alupihan ay hindi na nangangailangan ng serysosng gamutan at kaya nang malunasan sa bahay lamang. Maaari lamang sundin ang mga sumusunod na hakbang upang maibsan ang sakit na nararanasan:

 • Hugasan ang nakagat ng alupihan o alakdan ng tubig at sabon.
 • Patungan ng “cold compress” ang apektadong bahagi ng katawan para mabawasan ang pamamaga. Gawin ito 3-4 beses sa buong magdamag at sa mga susunod na araw hanggang mawala ang pamamaga.
 • Maaaring uminom ng pain reliever gaya ng Paracetamol o Ibuprofen para mabawasan ang hapdi o kirot na mararamdaman sa kagat ng scorpion o centipede.
 • Kung may pamamaga, maaari ring magpahid ng Hydrocortisone cream sa apektadong bahagi.
 • Bantayan ang bahagi na nakagat kung magkakaroon ng pagbabago. Ang pagkakaroon ng nana ay isang sintomas ng impeksyon at dapat ipatingin sa doktor upang maresetahan ng antibiotiko.
 • Sapat na pahinga
 • Panatilihing malinis ang bahagi ng katawan na nakagat; hugasan ito ng 1-2 beses sa isang araw ng sabon at tubig. Hindi bawal ang maligo.
 • Magpatingin rin sa doktor kung hindi gumagaling ang sugat, kung may mataas na lagnat, o kung ang kagat ay nagdulot sa allergy sa balat (pagkakaroon ng pantal-pantal, pangangati, atbp.) o may pagbabago sa itsura ng kagat.

Paano malaman kung may kagat ng alupihan o alakdan?

Ang pagsusuri sa kagat na alupihan o alakdan, na kadalasang namumula at namamaga, ay maaring isagawa upang matukoy kung ang lason ay kumalat na sa ibang bahagi ng katawan. Maaari ding magsagawa ng bloodtests para matukoy kung anong uri ng lason ang pumasok sa katawan nang sa gayon ay mapadali ang gamutan.

Ano ang mga sintomas na dulot ng kagat ng alupihan o alakdan?

Ang kagat ng alupihan o tusok ng alakdan ay maaaring magdulot ng ilang sintomas lalo na sa mga unang oras ng pagkakakagat. Iba-iba rin ang mga sintomas na maaring maranasan depende sa kung anong uri ng alupihan o alakdan ang nakakagat. Narito ang ilang sintomas:

 • Mainit na pakiramdam sa bahaging kinagatan
 • Pananakit sa bahaging kinagatan
 • Pamamanhin ng bahaging kinagatan pati na ang lugar na nakapaligid dito
 • Pamamaga ng bahaging kinagatan.

Sa mga malalalang kaso, ang mga sintomas na maaaring maranasan ay ang sumusunod:

 • Paninigas ng kalamnan na nakapalibot sa kinagatan
 • Lagnat
 • Pananakit ng ulo
 • Pagpapawis
 • Pagsusuka
 • Paglalaway
 • Altapresyon
 • Hindi mapakali

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Kung ang kagat ay nagdudulot ng matitinding sintomas, lalo na sa mga bata, makabubuting ipatingin na agad sa doktor.

Mga kaalaman tungkol sa kagat ng Alupihan o Alakdan

Ang alakdan (scorpion) at alupihan (centipede) ay mga hayop na kabilang sa grupo ng Arthropoda na may kakayahang maglabas ng lason sa pamamagitan ng kagat o tusok (sting) mula sa buntot. Ang kakaunting lason na kayang maipasa ng mga ito ay kadalasang hindi naman talaga nakasasama o nakaaapekto lalo na sa isang taong may malusog na pangangatawan, ngunit sa mga bata, ito ay maaaring makapagdulot ng ilang sintomas gaya ng pamamaga at matinding pananakit ng bahaging kinagatan o natusok, o kaya naman ay lagnat.

Bakit nararanasan ang pananakit sa kagat ng alupihan o alakdan?

Ang lason o venom na nagmumula sa kagat o tusok ng buntot ng mga hayop na ito ay maaaring makaparalisa sa mga maliliit na hayop gaya ng daga o iba pang maliliit na insekto. Ito ang kanilang mabisang pandepensa sa mga kalaban o kaya’y panghuli ng kanilang pagkain. Ngunit para sa tao, maari lamang itong magdulot ng pamamga o kaya ay lagnat. Ang lason o venom na taglay ng mga hayop na ito ay binubuo ng komplikadong protina at iba pang substansya na umaatake sa nervous system ng katawan.

Nakamamatay ba ang lason ng alupihan at alakdan?

Kung sa maliit lamang na dami, ang lason mula sa alakdan o alupihan ay nakapagdudulot lamang ng pamamaga at pananakit sa bahaging kinagatan o tinusok, o kaya naman ay lagnat. Ngunit kung ang lason na pumasok sa katawan ay marami, maaari itong makamatay.