Kaalaman sa Gamot na Hydrocortisone Oral/Cream

Generic name: hydrocortisone, hydrocortisone aceponate topical, hydrocortisone acetate topical, hydrocortisone butyrate topical

Brand name: Cortizan, Eczacort, Hycorlin, Hyzonate, Lacticare-HC

Para saan ang gamot na ito?

Ang hydrocortisone ay isang uri ng gamot na corticosteroid na mabisa laban sa mga pamamaga at iba pang mga sintomas ng implamasyon sa balat gaya ng pamumula, pamamantal, pagtutuklap, at pangangati. Ito ay madalas na inirereseta para sa mga malalang kondisyon ng allergy, arthritis, multiple sclerosis, at ilan pang mga kondisyon sa balat gaya ng eczema at psoriasis.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Hydrocortisone?

Ang gamot na ito ay maaring nakahanda bilang tableta, pulbos na tinitimpla (compounding/suspension), o kaya’y gamot na itinuturok para sa mga kondisyon na nakaaapekto sa loob ng katawan. Nakahanda naman ito bilang cream o ointment para naman sa mga kondisyon na nakaaapekto sa balat.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor. Para sa hydrocortisone na iniinom, maaaring sundin ang mga sumusunod:

 • Ang hydrocortisone na iniinom ay maaaring inumin ng may laman ang tiyan o wala. Makabubuting sabayan ng pagkain kung sakaling mangasim ang tiyan.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Para naman sa hydrocortisone na pinapahid, sundin lamang ang mga nakalistang hakbang:

 • Ang hydrocortisone na pinapahid ay gamitin lamang sa apektadong balat.
 • Hugasan muna at patuyuin ang apektadong balat na lalagyan ng gamot. Hugasan din ang kamay na pinangpahid ng gamot.
 • Siguraduhing gagamitin ang gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Huwag titigil sa paggagamot hanggat hindi pinapayuhan ng doktor kahit pa bumuti na ang pakiramdam. Huwag din lalampas sa buong haba ng panahon ng paggagamot at huwag ding sosobra sa inirekomendang dami ng ipapahid na gamot.
 • Huwag gagamitin sa balat na nilalabasan ng likido.
 • Huwag din tatakpan ng benda o gasa ang bahagi ng balat na pinahiran ng gamot hanggat hindi pinapayo ng doktor.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-gamit ng Hydrocortisone?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa hydrocortisone at mga sangkap ng gamot na ito
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • Malalang impeksyon at mga kondisyon sa balat
 • sakit na dulot ng virus gaya ng bulutong, tigdas, shingles, tuberculosis
 • umiinom o gumagamit ng ibang gamot

Gamitin lamang ang hydrocortisone nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na gagamitin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Iwasang lumaktaw o tumigil sa pag-lalagay ng gamot kung hindi naman pinayo ng doktor. Iwasan din lumampas sa itinakdang haba ng paggagamot. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng bagong impeksyon sa balat na may resistensya sa gamot at mahirap nang malunasan.

Kung hindi bumubuti ang kondisyon sa loob ng 2 linggo na paggamit ng gamot, makabubuting magpatingin na sa doktor.

Habang umiinom ng gamot na hydrocortisone, maaaring tumaas ang posibilidad ng impeksyon sa katawan sapagkat humihina ang immune system ng katwan bilang reaksyon sa gamot. Huwag din magpapabakuna sa buong haba ng panahon ng gamutan gamit ang hydrocortisone.

Hindi rin dapat inumin ang gamot na ito ng pangmatagalan sapagkat maaari itong magdulot ng mga kondisyon at sakit sa mata gaya ng katarata, glaucoma at impeksyon sa mata. Agad na magpatingin sa doktor kung makaranas ng pagbabago sa paningin.

Huwag din ibabahagi ang gamot sa iba kahit pa nakararanas ng kaparehong sintomas ng sakit.

Paano ang pag-gamit nito sa mga bata?

Nangangailangan ng masusing gabay mula sa mga doktor sa paggagamot nito sa mga kabataan. Ito’y sapagkat mas sensitibo ang katawan ng mga kabataan at maaaring magdulot ng ibang epekto. Huwag basta-bastang magbigay ng gamot sa mga kabataan hanggat hindi pinapayo ng doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Hydrocortisone?

Bagaman ang side effects mula sa paggamit ng gamot na hydrocortisone ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng paggamit nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng paggamit ng hydrocortisone:

 • pagkahilo
 • hirap sa pagtulog
 • pagtaas ng gana sa pagkain
 • pagpapawis
 • pagiging nerbyoso

Kung mapasobra at hindi masunod ang tamang paggamit ng gamot na ito, maaring makaranas ng mas seryosong epekto sa katawan. Narito ang ilang sa mga epekto:

 • pamamantal, pamamaga, pangangati, at pamumula sa balat, hirap sa paghinga, at paninikip ng dibdib na sintomas ng allergy
 • paninikip ng dibdib
 • maitim pagdumi
 • altapresyon
 • pananakit ng mata
 • iregular na dalaw (menstrual cycle)
 • pananakit ng sikmura, pagsusuka at pagliliyo
 • pagbabago ng timbang
 • lagnat
 • pananakit ng mga kasu-kasuan at kalamnan

Agad na itigil ang paggamit ng gamot na ito sa oras na makaranas ng mga sintomas na nabanggit. Agad ding magpatingin sa doktor upang malaman ang mga susunod na hakbang.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-gamit ng gamot?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.