Mga senyales ng food poisoning

Ang food poisoning ay nararanasan kung sakaling ang pagkaing nakain ay kontaminado ng nakalalasong kemikal o mga mikrobyong may dalang sakit. Sa oras na makapasok sa sistema ang lasong humalo sa pagkain, tiyak na manghihina ang katawan at makakaranas ng ilang mga sintomas.

Mga karaniwang sensyales at sintomas ng Food Poisoning

Ang mga sintomas na maaaring maranasan ay dapende sa uri ng lason o mikrobyo na humalo sa pagkain, ngunit ang mga pinakakaraniwang senyales na maaaring maranasan ay ang sumusunod:

 • Pananakit ng sikmura
 • Pagtatae
 • Pagsusuka
 • Katamtamang lagnat
 • Panghihina ng mga kalamnan
 • Pagliliyo
 • Pananakit ng ulo

Mga senyales ng matinding pagkakalason sa pagkain

Bukod pa sa mga senyales na naunang nabanggit sa pagkakaranas ng karaniwang food poisoning, maaaring pang dumanas ng mas seryosong mga sintomas kung skaling matindi ang pagkakalasong naranasan. Ang mga ganitong kaso ay maaaring magdulot ng panganib sa buhay kung mapapabayaan kung kaya’t ito ay tinuturing na emergency o nangangailangan ng agarang atensyong medikal.

 • Patuloy na pagtatae sa loob ng 3 araw
 • Pagkakaroon ng mataas na lagnat
 • Matinding pagka-uhaw at panunuyo ng bibig
 • Hirap sa pag-ihi

Ano ang dapat gawin kung makaranas ng food poisoning?

Mahalaga na agad na madala sa pinakamalapit na pagamutan ang taong dumaranas ng pagkakalason sa pagkain. Dapat tandaan na ang pagkakaligtas mula sa pagkakalason ay nakasalalay sa kung gaano kabilis ang pagbibigay ng karampatang lunas para sa nararanasang kondisyon.