Kaalaman sa gamot na Diclofenac

Generic name: diclofenac cholestyramine, diclofenacpotassium, diclofenac sodium

Brand name: Acuflam, Cataflam, Cataflin, Difenax, Lofenax, Voltaren

Para saan ang gamot na ito?

Ang diclofenac ay isang Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs) o gamot para maibsan ang mga pananakit na nararamdaman at mga implamasyon o pamamaga sa katawan. Ito ay madalas binibigay sa mga taong nakararamdam ng mahina hanggang katamtamang pananakit na dulot ng rayuma at arthritis, at pagkirot ng puson dahil sa buwang dalaw. Minsan ay binibigay din ito bilang lunas sa pamamanas o gout at matinding pananakit ng ulo o migraine.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Diclofenac?

Ito ay maaaring nakahanda bilang tableta, kapsula, at pulbos na tinitimpla (oral suspension/compounding powder).

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang diclofenac ay dapat inumin pagkatapos kumain.
 • Ang tableta at kapsula ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Para sa pulbos na tinimpla, haluin munang mabuti bago inumin.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Diclofenac?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa diclofenac, aspirin, at iba pang NSAIDs
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • hika
 • probelama sa daluyan ng pagkain gaya ng ulcer
 • problema sa pamumuo ng dugo
 • kasaysayan ng stroke o atake sa puso
 • naninigarilyo

Mahalagang malaman na ang pag-inom ng diclofenac ay ipinagbabawal sa mga taong may allergy sa mga gamot na Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs), sa mga taong sumailalim o kakalipas pa lang sa bypass heart surgery, sa mga taong may sakit sa bato, ulcer at mga kondisyon sa tiyan at bituka, at mga nagbubuntis na nasa huling trimester.

Gamitin lamang ang diclofenac nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Hindi rin dapat inumin ang gamot na ito ng pangmatagalan sapagkat maaari itong magdulot ng mga kondisyon at sakit sa puso gaya ng atake sa puso at stroke, at pagkabutas ng tiyan at bituka. Kung mapapabayaan, maaari itong makamatay.

Upang maiwasan ang pagka-overdose sa gamot, makabubuti ang pagkonsulta muna sa doktor bago sabayan ng pag-inom ng ibang gamot para sa ubo, sipon, lagnat o iba pang karamdaman na mabibiling over-the-counter

Huwag din ibabahagi ang gamot sa iba kahit pa nakararanas ng kaparehong sintomas ng sakit, lalo na sa mga kabataang mas bata sa 18 na taong gulang. Makasasama rin ang pag-inom ng gamot na ito kasabay ng pag-inom ng alak at paninigarilyo.

Paano ang pag-inom nito sa mga bata?

Ang pag-inom ng diclofenac sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na ito?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na diclofenac ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng dicoflenac.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagtatae o hirap sa pagtae
 • kabag, pananatik at pangangasim ng tiyan, hirap matunawan
 • altapresyon
 • pananakit ng ulo, pagkahilo at matinding pagkaantok
 • pangangati ng katawan at matinding pagpapawis

Para naman sa mga seryoso at malalalang epekto ng pag-inom ng gamot na ito, lalo na kung ma-overdose o matagalang pag-inom ng gamot:

 • pagliliyo at pagsusuka
 • biglaang pananakit ng tiyan, pagdurugo ng dumi, pag-ubo at pagsuka na may kasamang dugo.
 • panghihina at pagkakaroon ng mga sintomas ng trangkaso
 • pamamanas ng katawan at mabilis na pagdagdag ng timbang
 • paglala ng hika
 • panghihina at pamamanhid ng mga kalamnan na maaaring sintomas ng stroke
 • pananakit ng dibdib, pagpapawis
 • hirap sa pag-ihi at pamamaga ng binti

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Diclofenac?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.