Kaalaman sa Gamot na Paracetamol-Phenylephrine-DXM (Tuseran)

Generic name: paracetamol + phenylephrine + dextromethorpha

Brand name: Tuseran

Para saan ang gamot na ito?

Ang Paracetamol-Phenylephrine-DXM ay kombinasyon ng paracetamol na gamot para sa pananakit ng katawan at lagnat; phenylephrine na gamot para sa sipon at iba pang pagbabara sa ilong; dextromethorpha na gamot para sa ubo. Kung kaya, ang gamot na ito ay mabisa para sa sipon, pagbabara ng ilong, pananakit ng ulo, lagnat, pananakit sa katawan, ubo at iba pang sintomas na kaakibat ng mga nabanggit na kondisyon.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Tuseran?

Ang gamot na ito ay nakahanda bilang kapsula.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang Paracetamol-Phenylephrine-DXM ay iniinom ng may lamang ang tiyan o wala.
 • Ang kapsula ay lunukin ng buo, huwag bubuksan, dudurugin o hahatiin.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Para sa mga likidong gamot, itago sa loob ng refrigerator. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Tuseran?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • may allergy sa kahit na anong sangkap ng gamot
 • problema sa atay, bato at prostata
 • may altapresyon at karamdaman sa puso
 • hyperthyroidism
 • kasaysayan ng stroke o atake sa puso
 • diabetes
 • hika
 • umiinom ng iba pang gamot

Gamitin lamang ang Paracetamol-Phenylephrine-DXM nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Makabubuti rin ang pagkonsulta muna sa doktor bago ang pag-inom ng ibang gamot para sa ubo, sipon, lagnat o pananakit ng katawan na mabibiling over-the-counter na may sangkap na kapareho ng Paracetamol-Phenylephrine-DXM. Huwag din sasabayan ng pag-inom ng alak ang pag-inom ng gamot na ito. Huwag din ibabahagi ang gamot sa iba kahit pa nakararanas ng kaparehong sintomas ng sakit.

Paano ang pag-inom nito sa mga bata?

Ang pag-inom ng Paracetamol-Phenylephrine-DXM sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor lalo na sa mga mas bata sa 2 taon. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na ito?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na Paracetamol-Phenylephrine-DXM ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng Paracetamol-Phenylephrine-DXM.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pananakit ng ulo at pagkahilo
 • paglilyo at pagsusuka
 • pagkabog ng dibdib, at pagiging nerbyoso
 • hirap sa pag-ihi
 • panginginig
 • panghihina ng mga kalamnan
 • paninilaw ng balat

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Tuseran?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.