Kaalaman sa Gamot na Co-Amoxiclav

Generic name: Co-Amoxiclav (amoxicillin + clavulanic acid)

Brand name: Addex, Amoclav, Augmentin, Bactiv, Bactoclav, Clavoxin, Co-ax, Euroclav, Sullivan

Para saan ang gamot na ito?

Ang co-amoxiclav ay kombinasyon ng dalawang gamot: ang amoxicillin at clavulanic acid, na mabisang panlaban sa impeksyon ng bacteria sa katawan. Ang amoxicillin, na isang uri ng penicillin, ay ang aktibong sangkap na lumalaban sa mga bacteria, habang ang clavulanic acid naman ay ang sangkap na pumipigil sa pagiging inaktibo ng amoxicillin sa paggana laban sa mga bacteria. Ito ay inirereseta para sa maraming uri ng impeksyon ng bacteria sa iba’t ibang bahagi ng katawan gaya ng daluyan ng paghinga, loob na bahagi ng tenga, balat, sa daluyan ng ihi, at sa iba pa.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Co-Amoxiclav?

Ang gamot na co-amoxiclav ay maaring nasa anyo ng tableta, kapsula (capsule), pulbos na tinitimpla (oral suspension), o likido na nakabote.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang co-amoxiclav ay maaring inumin ng may laman ang tiyan o kaya’y walang laman. Bagaman, may posibilidad na mangasim ang tiyan kung iinumin ito na walang laman ang tiyan.
 • Kung naka-kapsula o tableta, inumin ang isang buo at huwag hahatiin; kung nangunguyang tableta, nguyain muna ito bago lunukin. Sabayan din ito ng isang baso ng tubig. Kung likido naman, haluin munang mabuti bago inumin.
 • Inumin ng magkakaparehong oras bawat araw.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Para sa mga likidong gamot, itago sa loob ng refrigerator.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Co-Amoxiclav?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa penicillin at cephalosporins o sa kahit na anong snagkap ng co-amoxiclav
 • sakit na hika o asthma
 • sakit sa atay at bato
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • mononucleosis
 • umiinom ng iba pang gamot na over-the-counter, at mga supplements

Sundin ang lahat ng payo ng doktor tungkol sa pag-inom ng gamot na ito. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Maaaring maipasa ang epekto ng co-amoxiclav sa gatas ng nagpapasusong ina at makaapekto sa sanggol na makakainom. Kung kaya, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay nagpapasuso.

Ang mga contraceptives ay maaaring mabawasan ang bisa kung iinumin kasabay ng co-amoxiclav. Kung kaya, ipaalam ito sa doktor nang magabayan sa paggamit ng mga alternatibong pag-kontrol ng pagbubuntis.

Paano ang pag-inom nito sa mga bata?

Tulad din ng pag-inom ng mga matatanda, depende ang pag-inom ng co-amoxiclav sa inireseta ng doktor. Kadalasan, ang binibigay na gamot ay likido para mas madaling inumin ng mga bata na hirap makalunok ng tableta o kapsula. Kung ang bata ay nagsusuka sa pag-inom ng gamot sa loob ng 30 minuto, painumin muli ng kaparehong dami ng gamot. Para sa karagdagang kaalaman, kumonsulta sa isang pediatrician o spesyalista para sa mga bata.

May side effects ba ang Co-Amoxiclav?

Bibihira ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na co-amoxiclav. Ngunit hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng co-amoxiclav:

 • pagtatae o diarrhea
 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy.
 • pananakit ng ulo
 • pagsusuka at pagliliyo
 • pamamaga at pangingitim ng dila

Agad na ipatingin sa doktor ang sintomas na nararanasan sa pag-inom ng co-amoxiclav.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng gamot?

Ang mga maaaring epekto ng sobrang pag-inom ng co-amoxiclav ay pagkalito, pamumula ng balat, hirap sa pag-ihi, pagkahimatay o kombulsyon. Agad na lumapit sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.