Paano makaiwas sa Bulutong o Chickenpox?

Gaya ng karamihang sakit na dulot ng viral infection tulad ng tigdas-hangin at tigdas, ang bulutong ay maaari lamang makuha isang beses sa buhay ng isang tao. Ngunit, sa pamamagitan ng bakunang (Varicella vaccine) ay maaaring tuluyang maiwasan ang pagkakaroon ng bulutong. Ito’y karaniwang unang ibinigay sa unang taon ng isang bata. May pangalwang turok na ibinibigay sa edad 4-6 para makasigurado sa proteksyon ng bakuna. Kung hindi ito nagawa, kahit sinong bata o matanda edad 13 pataas ay maaaring mabigyang ng dalawang turok ng bakunang ito, sa pagitan ng apat hanggang walong linggo. Magpunta sa klinika o ospital at magpakonsulta sa inyong doktor upang makakuha ng bakuna laban sa bulutong, kung may miyembro ng inyong pamilya na hindi pa nabibigyan nito. Tandaan na hndi parubado ang pagbabakuna sa mga buntis, indibidwal na may mahinang panlaban sa katawan, at sa mga taong may allergy sa gamot.

Ano ang gamot sa Bulutong o Chickenpox?

Sapagkat ang bulutong ay dulot ng isang virus at kusang nawawala, hindi kailangan ng gamot sa mga karaniwang kaso ng bulutong. Ngunit mahalagang panatilihin ang kalinisan ng katawan habang may bulutong upang hindi maimpeksyon ang mga butlig. Iwasan ding mainitan, o pawisan sapagkat maaaring lumala ang pangangati sa mga sitwasyong ito. Mahalaga ring umiwas sa mga sanggol o kahit sinong tao na hindi pa nagkakaroon ng bulutong, upang hindi makahawa. Ang mga taong nakaranas na ng sakit na ito ay kadalasang hindi na ulit mahahawa.

Sa mga ilang kaso ng bulutong na nagkaroon ng komplikasyon na dulot ng bacteria, maaring resetahan ng antibiotics. Maaari ding bigyan ng antihistamine upang maibsan ang pananakit at matinding pangangati ng balat.

Paano malaman kung may bulutong o chickenpox?

Ang pagkakaroon ng bulutong ay madaling natutukoy sa simpleng obserbasyon lamang. Madaling nakikitaan ng mga butlig sa balat na nasa ulo, dibdib at tiyan. Ngunit para makasiguro, maaaring magsagawa ng blood test at culture mula sa sugat.

Ano ang maaaring komplikasyon na maidudulot ng bulutong?

Ang pagkakaroon ng bulutong ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa ilang bahagi ng katawan. Maaaring magkaroon ng ikalawang impekyon sa ilang bahagi ng katawan na dulot ng bacteria. Maaaring maapektohan ang baga at magdulot ng pneumonia. Maaari din magkaroon ng encephalitis Kung saan ang utak naman ang naapektohan.

Ano ang mga sintomas ng Bulutong o Chickenpox?

Ang mga sintomas ng bulutong ay mapapansin lamang matapos ang 5 hanggang 10 araw mula ng mahawa. Ang mga agad na mapapansin ay ang sumusunod:

  • Butlig-butlig na maaaring may lamang tubig sa buong katawan
  • Lagnat
  • Walang gana sa pagkain
  • Pananakit ng ulo
  • Madaling pagkapagod

Ang pagkakaroon ng butlig ay nagtatagal ng hanggang 2 linggo. Sa mga malalalang kaso, ang mga butlig ay maaaring tumubo din sa daluyan ng hangin, sa lalamuna, sa mata at maging sa urethra o ang daluyan ng ihi.

Kailan kinakailangang magpatingin sa doktor?

Kung sa una pa lang ay hindi sigurado sa pagkakaroon ng bulutong, maaaring magpatingin sa doktor upang makumirma ang sakit. Kinakailangan din ang atensyong medikal kung naapektohan ang mga mata, kung ang mga sugat at butlig ay naimpeksyon din ng bacteria, kung ang lagnat ay mataas at higit sa 39.4 C, at kung ang apektadong ay sanggol pa lamang.

Mga kaalaman tungkol sa Bulutong o Chicken Pox

Ang Bulutong o Chickenpox sa Ingles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng Varicella zoster virus. Kilala ang sakit na ito sa pagkakaroon ng makating butlig-butlig sa balat na may lamang tubig at karaniwan sa mga kabataan. Ang mga taong nakaranas na ng bulutong ay kadalasang hindi na ulit magkakasakit ng ganito.

Ano ang sanhi ng bulutong?

Ang varicella zoster virus ang dahilan ng pagkakaroon ng sakit ito. Ang taong may bulutong ay maaring makahawa sa pamamagitan ng bahing o ubo, sa mga hinigaan at pinagpalitang damit, at maging sa tubig na lumalabas sa butlig at sugat. Ang virus ay maaring kumalat sa hanging at sa mga bagay na nahawakan ng taong may bulutong.

Sino ang maaring magkasakit nito?

Ang lahat ng indibidwal na hindi pa nabakunahan o kailan ma’y hindi pa nagkaroon ng bulutong ay maaring magkasakit nito. Bagama’t ito ay pinakakaraniwan sa mga kabataan.