Kaalaman sa Gamot na Captopril

Generic name: captopril

Brand name: Bloc-med, Capomed, Captogen, Captril, Hartylox, RiteMED Captopril, Tensoril

Para saan ang gamot na ito?

Ang captopril ay inirereseta para makontrol ang altapresyon at mga sintomas na kaakibat nito. Maaari din itong ireseta sa mga kondisyon na konektado sa sakit sa puso at problema sa bato ng mga taong may diabetes.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Captopril?

Ang gamot na ito ay maaaring nakahanda bilang tableta o kaya’y pulbos na tinitimpla (compounding powder).

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang captopril ay iniinom ng walang laman ang tiyan. Inumin ito 1 oras bago kumain o 2 oras pagkatapos kumain.
 • Uminom ng maraming tubig kasabay ng pag-inom ng gamot na ito.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Captopril?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na captopril
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • karamdaman sa puso
 • sumasailalim sa dialysis
 • umiinom ng ibang gamot

Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-inom ng captopril sa mga kababaihang nagbubuntis. Ito ay sapagkat maaaring magdulot ng seryosong kondisyon sa sanggol o kaya’y pagkalaglag ng bata. Makabubuting kumonsulta muna sa doktor tungkol sa pagbubuntis bago ang pag-inom ng gamot na ito.

Ipinagbabawal ang pag-inom ng alak at gamot para sa diabetes na may sangkap na aliskiren. Ang pag-inom ng mga ito kasabay ng gamot na captopril ay makasasama sa kalusugan.

Mas magiging epektibo ang gamot na ito kung sasabayan ng pagkain ng masusustansya, pagpapanatili ng tamang timbang, at pagpapanatili ng normal na presyon ng dugo. Kinakailangan din ang maraming pag-inom ng tubig at pag-iwas sa matitinding pag-eehersisyo upang hindi humantong sa dehydration. Makatutulong din ang pagbawas ng asin sa kinakain.

Gamitin lamang ang captopril nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Ang epekto ng gamot ay maaaring maipasa sa gatas ng ina, kung kaya hindi rekomendado ang pag-inom nito sa mga inang nagpapasuso.

Paano ang pag-inom nito sa mga bata?

Dahil ang kondisyon ng pagtaas ng presyon ay bibihirang maranasan ng mga kabataan, bibihira rin ang gamutan sa mga kabataan gamit ang captopril. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot ng hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na ito?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na captopril ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga karaniwang side effects na gaya ng sumusunod:

 • pagkakaroon ng mga sintomas ng sipon at trangkaso
 • pamumula ng balat
 • dry cough
 • pangangati o pamamanhid ng paa at kamay
 • pagkawala ng panlasa

Bukod dito, maaari ding makaranas ng mga mas seryosong epekto sa katawan lalo na kung ma-overdose sa gamot. Narito ang ilan:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • panghihina na parang mahihimatay
 • hirap sa pag-ihi
 • pananakit ng ulo, pagkahilo at may kasabay na pagsusuka at pagliliyo.
 • pananakit ng dibdib
 • pagkaantok, pagkalito at kawalan ng gana sa pagkain

Agad ding magtungo sa pagamutan sa oras na maranasan ang mga ito.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Captopril?

Kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng gamot, maaring maranasan ang mga side effects na naunang nabanggit. Agad na pumunta sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot.