Kaalaman sa Gamot na Buscopan

Generic name: HYOSCINE-PARACETAMOL (Hyoscine-N-butylbromide + Paracetamol)

Brand name: Buscopan

Para saan ang gamot na ito?

Ang gamot na Buscopan ay inirereseta para maibsan ang pagkirot ng mga kalamnan ng gastrointestinal at genitourinary systems dahil sa ilang mga kondisyon gaya ng pagkapasma at cramps.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Buscopan?

Ang gamot na ito ay naka-handa bilang tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang Buscopan ay maaring inumin nang may laman ang tiyan o kaya’y walang laman.
 • Ang tableta at kapsula ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin; kung nangunguyang tableta, nguyain muna ito bago lunukin. Sabayan din ito ng isang baso ng tubig.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Buscopan?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa Buscopan o sa kahit na anong sangkap nito
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, atay at prostata
 • karamdamang hereditary gaya ng fructose intolerace, glucose-galactose malabsorption, at sucrose-isomaltase insufficiency
 • umiinom ng iba pang gamot

Ipinagbabawal ang pag-inom ng alak kasabay ng pag-inom ng gamot na ito. Kung iinom naman ng antacid, gawin ito 1 oras pagkatapos uminom Buscopan. Mangangailangan din ng pag-inom ng maraming tubig kasabay ng pag-inom ng gamot na ito.

Gamitin lamang ang Buscopan nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Paano ang pag-inom nito sa mga bata?

Ang pag-inom ng gamot na ito sa mga kabataang 6 na taon o mas bata pa ay hindi rekomendado ng mga doktor. Makabubuting kumonsulta muna sa doktor o pediatrecian bago painumin ng kahit na anong gamot ang mga bata.

May side effects ba ang gamot na Buscopan?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na Buscopan ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng Buscopan.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • panunuyo ng bibig, lalamunan, ilong at balat
 • panghihina at pananakit ng ulo

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Buscopan?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.