Kaalaman sa gamot na Albendazole

Generic name: albendazole

Brand name: Adazol, Benzol, Hyemex, Khris Albendazole

Para saan ang gamot na ito?

Ang albendazole ay mabisang gamot laban impeksyon ng bulate sa tiyan at bituka. Ito’y kadalasang inirereseta bilang pangpurga sa impeksyon ng tapeworm, hookworm, at roundworm. Inaatake ng gamot na ito ang mga bagong labas na bulate mula sa itlog at ang patuloy na pagdami ng mga ito.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Albendazole?

Ang gamot na ito ay maaaring nakahanda bilang tableta, nangunguyang tableta, o pulbos na tinitimpla (compounding powder).

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang albendazole ay iniinom kasabay o pagkatapos kumain.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Ang nangunguyang tableta ay nguyain munang mabuti bago lunukin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Albendazole?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 

 • may allergy sa albendazole
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa atay at bato
 • anemia at iba pang problema sa dugo
 • umiinom ng iba pang gamot

Hindi makabubuti ang pag-inom ng gamot na ito kasabay ng pag-inom ng alak. Umiwas sa pag-inom ng alak sa buong haba ng pag-inom ng gamot na ito.

Makaaapekto din ang gamot na ito sa cells ng dugo na lumalaban sa mga impeksyon, kung kaya makabubuti na umiwas sa posibleng pagkahawa sa mga sakit gaya ng sipon, ubo, at iba pa.

Gamitin lamang ang albendazole nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

 

Paano ang pag-inom nito sa mga bata?

Makabubuting magabayan ng dokotor o pediatrecian ang tamang pag-inom nito sa mga bata upang maiwasan ang pagka-overdose at iba pang epekto. Maaaring durugin muna o nguyain ang tableta kung sakaling mahirapang inumin ng bata at sabayan ng isang baso ng tubig.

May side effects ba ang gamot na ito?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na albendazole ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng albendazole.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • paghapdi at pangangasim ng tiyan
 • pagususka at pagliliyo
 • pagkahilo at pananakit ng ulo
 • lagnat, panlalabo ng mata at pagkalagas ng buhok
 • pagpapasa at madaling pagsusugat
 • kondisyon sa atay at bato

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Albendazole?

Ang sobrang pag-inom ng albendazole ay maaring magdulot ng mga epekto na nabanggit. Agad na itigil ang paggagamot at magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot.