Mga kaalaman tungkol sa tuberculosis o TB

Ano ang TB?

Ito ay impeksyon sa baga na dulot ng isang bacteria, angĀ Mycobacterium tuberculosis, kung saan unti-unti nitong sinisira ang laman ng ating baga.

Kelan ako dapat magsuspetsa na ang aking ubo ay maaaring TB na?

  • Kapag ang ubo ay di gumagaling at lampas mahigit dalawang linggo na
  • Kapag ang pag-ubo ay may kasabay na pagsuka ng dugo na kasama sa plema
  • Kapag may kasamang pangangayayat at walang ganang kumain
  • Kapag nilalalagnat lalo na sa bandang hapon o gabi
  • Kapag hirap sa paghinga, sumasakit ang dibdib at madaling mapagod

Ano ang dapat kong gawin sakaling ako ay may TB?

Pinakamaigi ang komunsulta agad sa doktor para makumpirma kung ito nga ay TB talaga. Kung sakaling ito ay TB nga, mangangailangan ito ng anim na buwang gamutan upang tuluyang magamot ang sakit.

Maaari ko na bang itigil ang gamutan kapag wala na akong nararamdaman?

Hindi. Kinakailangan na matapos ang takdang panahon ng gamutan bago ito ihinto. May mga pagakakataon kasi na kahit wala ka nang nararamdaman, ay marami pa ring bacteria na naiwan sa baga kaya malaki ang tsansa na ang sakit ay bumalik kapag hindi natapos ang gamutan.

Nakakahawa ba ang sakit na ito?

Ang sakit na ito ay maaaring malipat sa iba sa pamamagitan ng tumalsik na laway dahil sa pag-ubo o sa pagbahing ng taong may sakit na TB, o kahit sa simpleng pakikipag-usap lang. Kaya makakabuti na sa tuwing uubo o babahing, kelangang takpan ang bibig o magsuot ng mask para di makahawa. Nirerekomenda rin na patingnan ang mga kamag-anak ng taong may TB para makasigurong hindi sila nahawaan ng sakit.

Nakamamatay ba ang TB?

Ang sakit na TB ay pwedeng malunasan at mapagaling kung ito ay naagapan at kung ang pasyente ay sumunod sa tinakdang gamutan ng doktor. Kung hindi, ang TB ay maaaring kumalat hindi lamang sa baga pati na rin sa ibang parte ng katawan tulad ng mga buto, bituka, at iba pa. Ito ay maaaring mauwi sa komplikasyon at pwedeng ikamatay.