Mga kaalaman tungkol sa Tetano

Ang tetano, o tetanus sa Ingles, ay isang malala at seryosong karamdaman na umaatake sa nervous system ng katawan. Ito ay sakit na dulot ng impeksyon ng bacteria na Clostridium tetani sa maduming sugat. Ang taong apektado ng impeksyong tetano ay kadalasang nakakaranas ng paninigas ng kalamnan na kalimitan ay sa leeg at sa panga, nakararanas din ito ngĀ lockjaw. Kung mapapabayaan, ang sakit na ito ay maaaring makamatay.

Saan maaaring makuha ang tetano?

Ang bacteria na nagdudulot ng impeksyong tetanus ay maaaring makuha sa kahit na anong lugar sapagkat ito ay natural na naninirahan sa lupa. Ang impeksyon ay maaaring maganap kung mayroong bukas na sugat na dulot ng pagkakatusok ng kuko o anumang matalim na bagay, maaari ding sa kagat ng insekto o kaya naman sa sugat na nagmula sa pagkakasunog. May posibilidad din na maimpeksyon nito ang ang ina na bagong silang, pati na ang sanggol dahil sa bagong putol na umbilical cord. Kung mapapabayaang marumi ang sugat, malaki ang posibilidad na dumami ang bacteria at makalason sa katawan. Umaabot sa 14 na araw o dalawang linggo bago magsimulang kumalat sa katawan ang lason na dulot ng impeksyong tetano.

Paano nakakaapekto sa katawan ang lason na dulot ng tetano?

Sa oras na kumalat ang lason ng tetano sa katawan, agad nitong naaapektohan ang bahagi ng nerve cells na responsable sa pagpapakilos ng mga muscles sa katawan na kung tawagin ay neuromuscular junction. Dahil dito, naaapektohan ang kilos ng mga kalamnan at maaaring manigas, o kaya'y pangingisay.

Tetano mula sa kalawang?

May mga nagsasabing ang tetano ay maaari lamang makuha kapag nasugatan ng bagay na may kalawang. Totoo, maaaring magkatetano ang taong masusugatan ng may kalawang, ngunit hindi lamang dito maaaring makuha ang impeksyong tetano. Ang tetano ay maaaring makuha sa kahit na anong maduming bagay na makakasugat sa balat, o kaya naman sa sugat na hindi nalinis at napabayaan.