Kaalaman tungkol sa sakit na Polio

Ang polio, o poliomyelitis, ay isang nakakahawang sakit na dulot ng impeksyon ng poliovirus at nakakaapekto sa tao lamang. Maaaring ito ay karaniwang kaso lamang o abortive type na kadalasan ay gumagaling matapos ang isang linggong pagkakasakit, o kaya ay seryosong karamdaman na nakaaapekto sa central nervous system kabilang ang utak at spinal cord at maaaring magdulot ng pagkaparalisa, hirap sa paghinga o kaya ay kamatayan.

Gaano kalaganap ang sakit na Polio?

Sa panahon ngayon, ang sakit na polio ay hindi na kasinglaganap kung ikukumpara sa mga nakalipas na dekada. Ito ay nakaaapekto na lamang sa iilang lugar sa region ng Gitang-silangang Asya, Timog Asya, at ilang mga bansa sa Africa. Sa Pilipinas, ang mga ng sakit na ito ay bibihira na lamang.

Ano ang sanhi ng sakit na Polio?

Ang polio ay dulot ng impeksyon ng poliovirus na maaaring makuha sa mga kontaminadong inumin at pagkain. Ang kontaminasyon ay nagmumula sa tae ng apektadong indibidwal kaya naman ang pagkakasakit nito ay may kaugnayan sa pagiging madumi ng kapaligiran at kawalan ng malinis na suplay ng tubig o pagkain.

Sino ang maaaring magkasakit ng Polio?

Ang panganib ng pagkakaroon ng sakit na polio ay tumataas sa mga taong dumadayo sa lugar na talamak ang kaso ng sakit na ito, lalo na kung hindi naman nabakunahan. Ang mga taong nagbubuntis, mga bata, at mga indibidwal na may mahinang resistensya, ang siyang may pinakamataas na panganib ng pagkakaroon ng sakit na maaaring humantong sa pagkaparalisa.

Ano ang maaaring komplikasyon ng sakit na Polio?

Ang malalang kondisyon ng polio ay maaaring humantong sa pansamantala o permanenteng pagkaparalisa, panliliit ng mga binti, balakang at paa. Kaya naman, ang mag batang nagkaroon ng sakit na ito ay kadalasang nagiging baldado na habang buhay.