Mga kaalaman tungkol sa tigdas o measles

Ang tigdas (Ingles: measles; medikal: rubeola) ay isang karamdaman kung saan nagkakaron ng pamamantal o rashes sa buong katawan, pagkatapos ng ilang araw na may mala-trangkasong pakiramdam (lagnat, ubo at sipon, red eyes).

Ito ay karaniwang sakit ng mga bata, at noong unang panahon, isang kasabihan na ang tigdas ay normal na bahagi ng paglaki sa mga bata. Ngayon, dahil sa pagpapabakuna, umoonti na ang mga kaso ng tigdas, ngunit marami paring naapektuhan nito.

Basahin: Mga rekomendadong bakuna para sa mga baby

Ano ang kaibahan ng tigdas sa tigdas hangin?

Magkaiba ang tigdas sa tigdas hangin (Ingles: german measles; medikal: rubella). Mas seryosong karamdaman ang tigdas sapagkat inaapektuhan nito hindi lamang ang balat, kundi ang baga (ubo't sipon) at maaaring ang tainga. Mas matagal rin ang sintomas ng tigdas (5 hanggang 7 araw) kaysa tigdas-hangin (2 hanggang 3 araw).

Ano ang sanhi ng tigdas?

Ang tigdas ay dulot ng isang virus na ang tawag ay Morbillivirus paramyxovirus. Ito ay maaaring mahawa sa pamamagitan ng paglanghap ng hangin na may taglay ng virus -- isang sitwasyon ng maaaring mangyari kung may taong may tigdas na nasa paligid.