Mga kaalaman tungkol sa Ebola virus o sakit na Ebola

Balitang-balita ngayon ang paglaganap ng Ebola virus sa ilang mga bansa sa kanlurang Africa. Ang Ebola virus ay isang virus na nagdudulot ng Ebola Hemorrhagic Fever (EHF), isang kondisyon na nagdudulot ng mutinying pagdudugo ng iba't ibang bahagi ng katawan, at maaring mauwi sa pagkamatay. Bagamat matagal nang natuklasan ang virus na ito, ikinababahala ng World Health Organisation ang paglaganap nito ngayon 2014 sa dumadaming bilang ng tao at bansa.

Saan at kailan unang natuklasan ang Ebola virus?

Ang Ebola virus ay unang natuklasang sa bansang Congo noong 1976, malapit sa ilog Ebola (kaya ito tinawag na Ebola). Simula noon, pasulpot-sulpot ang mga outbreak ng Ebola virus.

Paano nahahawa ng Ebola?

Ang Ebola virus ay nahahawa sa pagkakadikit ng balat o pagkakalunok sa dugo o iba pang likido ng taong nagtataglay ng virus o kasalukuyang may sakit na Ebola. Kinakailangan ng 'close contact' o pagiging malapit sa isang taong may sakit na Ebola para mahawa, hindi gaya ng Avian Infuenza (bird flu) na maaaring mahawa sa pagkakalanghap ng hangin na may taglay na virus. Dahil sa paraan na pagkakahawa ng ebola, ang mga nag-aalalaga at nagbabantay sa mga may sakit na ito, gaya ng mga kapamilya nila, at mga nagtatrabaho sa ospital gaya ng mga doctor at nurse ay siyang may 'risk' na mahawa nito kung may outbreak. Subalit kailangan ding maging maingat ang lahat.

Ano-anong mga bansa ang may kompirmadong kaso ng Ebola?

Sa kasalukuyan (September 2014), ang mga sumusunod na bansa ay may mga kompirmadong kaso ng Ebola:
  • Guinea
  • Liberia
  • Sierra Leone
  • Nigeria
  • Senegal