10 Tips upang makatipid ng gastos sa ospital

Sa panahon ngayon, mahal ang magkasakit, lalo na kung kakailanganing dalhin at i-confine sa ospital ang pasyente. Maliit na ang 20 libo na gastos para sa ilang gabi sa murang ospital, habang maaari namang lumampas ng 100 libo ang gastusan kung ang kondisyon ay malubha at nasa mamahaling ospital.

ospital

Sa hirap ng buhay ngayon, ang anumang paraan ng pagtitipid ay tiyak na makatutulong. Kaya naman, narito ang 10 tips na tiyak na makatutulog sa pagtitipid sa gastos sa ospita:

1. Gamitin ang health card at iba pang segurong pangkalusugan

Alamin kung ang ospital na papasukin ay accredited ng health card o anumang seguro upang makatipid. Ang mga health card at segurong pangkalusugan (health insurance) ay makatutulong nang malaki sa kabawasan ng gastusin sa ospital. Maaari nitong sagutin ang malaking porsyento ng gastos sa ospital, mula sa mga hospital fees hanggang sa professional fee sa doktor. Ang PhilHealth ay isang halimbawa ng segurong pangkalusugan na itinalaga ng gobyerno upang magbigay ng murang seguro.

Basahin ang mga benepisyon makukuha sa pagiging miyembro ng Philhealth: Benepisyo ng Philhealth.

2. Lumapit sa mga pang-gobyernong ospital at pagamutan

Kung ang kondisyon ay makapaghihintay naman at maaaring pagtiyagaan, pumila na lamang sa mga pampublikong ospital na hawak ng gobyerno. Ang mga ospital na ito ay kadalasang nangangailangan lamang ng paunang bayad na maliit lamang, habang ang bayad sa doktor ay sagot na ng gobyerno. Ang tanging gagastusin na lamang ay ang pagbili ng mga iniresetang gamot at mga materyales na kakailanganin sa paggagamot. Sa Maynila, nariyan ang Jose Reyes Memorial Medical Center, Philippine General Hospital, Dr Jose Fabella Memorial Hospital, San Lazaro Hospital, at marami pang iba.

Alamin kung saang ospital pinakamalapit: Listahan ng mga ospital sa Pilipinas.

3. Dumulog sa mga institusyon na nagbibigay ng tulong pampinansyal

Mayroon ding mga institusyon sa bansa na nagbibigay ng tulong pampinansyal sa mga taong kulang ang pambayad sa ospital. Kadalasan ay humihingi lamang ng kasulatan na nagsasaad ng pangangailan, at ilan pang requirements na itinalaga ng institusyon. Halimbawa ng institusyong maaaring dulugan para sa ganitong pangangailangan ay ang Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

4. Piliin ang mas murang kuwarto sa ospital

Kung walang sapat na pambayad sa ospital, mabuting piliin na lamang ang mas maliit na kuwarto ng ospital, o di kaya’y murang ward sa ospital. May ilang mga ospital din na mayroong charity ward o maliliit na kuwarto na walang aircon na tiyak na mas mura din kung ikukumpara sa pribadong kuwarto ng ospital. Malaki ang matitipid sa gastusin sa ganitong paraan na maaaring umabot lamang sa kalahati ng bayarin ng pasyenteng gumamit ng pribadong kuwarto sa ospital.

5. Magtanong kung maaari ang mas murang paggagamot

Huwag mahihiyang magtanong sa doktor kung mayroong mas murang paraan ng paggagamot, partikular sa pagbili ng mga iniresetang gamot. Alamin kung maaari ang generic na gamot upang mas makatipid.

6. Gamitin ang mga diskuwentong nakatalaga para sa pasyente

Huwag kalilimutang magdala ng ID kung ang pasyente ay senior citizen. Itinalaga kasi ng batas ang 20% na diskuwento para sa matatanda. Sayang naman ang diskuwento kung hindi ito magagamit.

7. Magkaroon ng doktor para sa buong pamilya (family doctor)

Ang pagkakaroon ng doktor para sa buong pamilya ay isa ring malaking tulong upang makatipid sa gastusin. Kung ang doktor ay kaibigan na ng pamilya, hindi malayong makakuha ng diskuwento sa pambayad sa doktor. Maaari ding makakuha ng mahusay na rekomendasyon para sa ibang doktor na epesyalista sa ibang larangan.

8. Itabi ang lahat ng resulta ng mga pagsusuri

Ipunin ang lahat ng dokumento at resulta ng pagsusuri sa ospital. Ilagay ito sa isang folder at hiwag iwawaglit. Makatutulong ito sa pagtitipid sa gastos upang hindi na maulit ang ibang pagsusuring nauna nang isinagawa.

9. Ugaliin ang regular na pagpapa-check-up

Maging maagap sa sariling kalusugan. Regular na magpatingin sa doktor ng kahit 1 beses sa isang taon. Sa pamamagitan nito, maaaring matukoy ang sakit habang maaga pa at maiwasan ang mas mahal na gastusin sa ospital.

Basahin ang kahalagahan ng regular na pagpapatingin sa doktor: Kahalagahan ng regular na pagpapacheck-up.

10. Umiwas sa lahat ng bisyo at mga gawaing maaaring makasama sa kalusugan.

Ang malusog na pamumuhay at pag-iwas sa mga bisyo na maaaring pagmulan ng mga sakit ay mabisang paraan din ng paggiging maagap sa mahal na gastusin sa ospital. Kung mapapanatiling malusog ang pangangatawan at malayo sa anumang sakit, hindi na kakailanganin pang gumastos sa ospital.

 

Kilalanin ang iba’t ibang uri ng mga doktor at spesyalista

Nalilito ka na ba sa dami ng klase ng doktor sa ospital? Narito ang gabay sa iba’t ibang uri ng mga doktor at ang kanilang spesyalisasyon!

General practitioner: Doktor ng lahat

Ang mga general practitioner o GP ay mga doktor na hindi nagpatuloy sa spesyalisasyon, at dahil dito, lahat ng kaso ay nakikita nila. Kalimitan, ang mga GP ay nasa emergency room ng malalaking ospital o kaya naman nasa mga bayan na sila lamang ang doktor. Karamihan ng kaso ay kayang-kayang gamutin ng mga general practitioner, at kung hindi na nila kaya ay irerefer nila ito sa mga spesyalista.

Pediatrician: Doktor ng mga bata

Ang pediatrician o ‘pedia’ ay isang doktor na ang ginagamot ay mga sakit ng mga bata. Lahat ng bata, mula bagong panganak hanggang edad na 18, ay angkop na ipatingin sa isang pediatrician. Sa Pilipinas, ang Philippine Pediatrics Society ang siyang namamahala at nagbibigay ng sertipikasyon sa mga pediatrician. Meron ding mga pediatrician na na-training pa para maging pediatric cardiologist (doktor para sa mga puso ng mga bata), pediatric neurologist (doktor para sa mga utak ng mga bata) at iba pa.

Internist: Doktor ng mga medical na kondisyon

Ang isang internist ay isang doktor na nakatutok sa iba’t ibang sakit ng mga may edad, mula 18 pataas. Kabilang na dito ang mga sakit sa puso, sa baga,

Cardiologist: Doktor sa puso at mga daluyan ng dugo

Ang cardiologist ay isang internist na sumailalim ng karagdagang training para maging spesyalista sa mga sakit sa puso gaya ng arrhythmia, heart attack, hypertension (high blood), at iba pa.

Pulmunologist: Doktor sa baga at respiratory system

Ang pulmonologist ay isang doktor – maaaring internist o yung iba deretso na mula sa pagiging general practitioner – na sumailalim ng karagdagang training para maging spesyalista sa mga sakit sa baga, kagaya ng pulmonya, asthma (hika), tuberculosis, at iba pa.

Neurologist: Doktor sa utak at nervous system

Ang neurologist ay isang doktor – maaaring internist o yung iba deretso na mula sa pagiging general practitioner – na sumailalim ng karagdagang training para maging spesyalista sa mga sakit sa utak, kagaya ng stroke, mga seizure, meningitis, at iba pa.

Gastroenterologist: Doktor sa tiyan at bituka

Ang gastroenterologist ay isang internist na sumailalim ng karagdagang training para maging spesyalista sa mga sakit o karamdaman sa tiyan at bituka gaya ng mga ulcer, hyperacidity, at iba pa.

Nephrologist: Doktor sa bato o kidney

Ang nephrologist ay isang internist na sumailalim ng karagdagang training para maging spesyalista sa mga sakit o karamdaman sa bato o kidney, gaya ng chronic kidney disease, nephrotic syndrome. Sila rin ang eksperto sa mga pasyente na nangangailangang sumailalim sa dialysis.

Endocrinologist: Doktor sa diabetes at mga hormones

Ang endocrinologist ay isang internist na sumailalim ng karagdagang training para maging spesyalista sa mga diprensya sa mga hormones o mga keminal na nagbibigay ng mensahe sa iba’t ibang bahagi ng katawan. Ilan sa mga sakit na sakop ng mga endocrinologist ay diabetes at mga sakit sa thyroid gaya ng goiter o hyperthyroidism.

Allergologist: Doktor ng mga allergy

Ang mga allergologist ay mga doktor na nag-aral kung paano gamutin ang mga allergy sa balat at sa ibang bahagi ng katawan.

Dermatologist: Doktor ng balat at kutis

Ang mga dermatologist ay mga internist na sumailalim ng karagdagang training para maging spesyalista sa balat at kutis. Bagamat kilala sila ng marami bilang mga doktor para magpaganda, maraming mga sakit sa balat ang kanilang ginagamot gaya ng mga an-an, buni, mga bukol-bukol sa lahat gaya ng melanoma, at marami pang iba.

Family physician: Doktor ng pamilya

Para ring internist ang isang family physician pero mas pinagtutuunang pansin nila ang mga karaniwang karamdanan. Minsan, nakakalito ang pagkakaron ng iba’t ibang spesyalista at layon ng mga family physician ang tingnan ang kabuuan ng pasyente. Ang mga family physician din ay mas nagpapahalaga sa pamilya bilang bahagi ng paggaling at gamutan ng isang pasyente.

Obstetrician-gynecologist o OB-GYN: Doktor ng mga kababailan

Ang mga obstetrician-gynecologist o OB-GYN ay mga doktor na ang spesyalista ay pangpapaanak at paggamot sa mga buntis (obstetrics) at paggamot sa mga karamdaman ng mga kababaihan gaya ng dysmenorrhea, menopause, pagkakaron ng mga myoma, at iba pa.

Orthopedic surgeon o ORTHO: Doktor ng buto

Ang mga orthopedic surgeon ay mga doktor na nakatutuok sa mga problema ng buto, laman, kasukasuan, at mga kaugnay na bahagi ng katawan (muskuloskeletal system). Sila ang pwedeng puntahan kapag may bali, pilay, sprain, pasma, arthritis, pananakit sa likod, at iba pang karamdaman sa buto-buto.

Ophthalmologist: Doktor sa mata

Parang si Jose Rizal, ang mga OPHTHA ay mga doktor na nag-aral kung paano gamutin ang mga malalabo ang mata, may katarata, glaucoma, at iba pang sakit sa mata!

ENT o otorhinolaryngologist: Doktor sa tainga, ilong, at lalamunan

Ang mga ENT ang mga doktor na sandy gamutin ang mga problema sa tainga, ilong, at lalamunan.

Surgeon: Doktor na nag-oopera

Ang mga general surgeon ay bihasa sa pag-oopera ng iba’t ibang mga kaso gaya ng luslos, appendicitis, at iba pa. May mga surgeon din na spesyalista sa partikular na bahagi ng katawan gaya ng mga neurosurgeon na nag-oopera sa utak, at cardiovascular surgeon na nag-oopera sa puso para sa mga bypass surgery at iba pa. At syempre nandyan din ang mga plastic surgeon na nagreretoke ng mga bahagi ng katawan na nasira sa aksidente, pagkakasakit, o gusto lamang ng pasyente na magparetoke.

Psychiatrist: Doktor ng may mga problema sa isip at ugali

Ang mga psychiatrist ay mga doktor na tumatalakay ng mga kaso ng schizophrenia, bipolar disorder, depression, at iba pang problema sa isip at ugali. Tumutulong din sila na magbigay ng counselling sa mga biktima ng gera, mga krimen gaya ng rape, pang-uulila, pagkamatay ng kamag-anak, at paggagamot sa mga na-adik sa droga.

Pathologist: Doktor sa laboratoryo

Ang mga pathologist ay nag-aral kung paano matukoy ang iba’t ibang sakit sa pamamagitan ng pagtingin sa iba’t ibang bahagi ng katawan sa ilalim ng microscope at iba pang mga makina at computer.

Radiologist: Doktor na nagbabasa ng X-ray, CT scan, at iba pa

Ang mga radiologist naman ang siyang bumabasa ng mga X-ray, CT scan, ultrasound, MRI, at iba pang mga imahe mula sa mga computer upang matukoy ang iba’t ibang sakit. Meron ding mga radiologist na nanggagamot sa mga kanser sa pamamagitan ng radiotherapy.

Paalala ng FDA: Maging ligtas sa pagpili at paggamit ng gamot

KALUSUGAN.PH – Sa forum na pinamagatang “Pharmacovigilance for Consumers” na itinanghal sa Vivere Hotel, Alabang, Muntinlupa noong ika-30 ng Hulyo 2013, si Dr. Kenneth Hartigan-Go, direktor ng Food and Drug Administration (FDA, ang dating Bureau of Food and Drugs o BFAD), ay nagbigay ng mga paalala sa mga mamamayan tungkol sa pagpili at paggamit ng mga gamot. Ang pakikipag-ugnayan ng mga mamamayan, mga doktor, at mga kawani ng gobyerno para sa ligtas na paggamit ng gamot ay tinatawag na “Pharmacovigilance”.

Ilan sa mga payo ni Dr. Hartigan-Go sa mga pasyente at mga mamamayang gumagamit ng gamot:

  • Basahing mabuti ang ‘label’ ng gamot
  • Hanapin ang registration number ng FDA (o BFAD) sa gamot para masiguradong ito’y rehistrado sa gobyerno
  • Hanapin ang expiration date at tiyaking hindi pa expired ang gamot
  • Huwag mag-atubiling isumbong sa inyong dotor o sinong opisyal ang anumang anomalya o problema patungkol sa mga gamot. Bukas rin ang tanggapan ng FDA at maaari silang i-email sa info@fda.gov.ph.

Sa naturang talakayan, nabanggit rin ang iba pang importanteng alituntunin upang maging ligtas:

  • Sunding mabuti ang payo ng doktor sa pag-inom ng gamot, kung gaanong karami, gaanong kadalas kada araw, gaanong katagal iinumin ang gamot.
  • Alamin mula sa inyong doktor ang mga posibleng side effect ng anumang iniinom na gamot, at maging alerto sa pagkakaron ng mga side effect na ito.
  • Huwag magpaloko sa mga di umano’y gamot o supplement na kayang gamutin lahat ng inyong sakit, at nangangako na magagamot ang mga sakit gaya ng kanser, rayuma, diabetes, high blood, at iba pa.
  • Hindi komo nakasulat na ‘natural’ ay ibig-sabihin na ito’y ligtas.
  • Patungkol sa mga supplements na nangangako na magpapapayat, magpapalaki ng katawan, at iba pa, maging maingat sapagkat ang mga ito ay maaaring may halong mga kemikal na nakakasama sa katawan. Walang kapalit ang disiplina, tamang pagkain, ang ehersisyo sa pagkakaron ng magandang katawan.

Sapagkat ang pagpili at paggamit ng gamot ay isang mahalagang bahagi ng kalusugan, ito’y mas tatalakayin pa sa Kalusugan.PH ng mas malalim sa mga susunod na artikulo.

Listahan ng mga ospital sa Nueva Vizcaya

Para sa kaalaman ng mga Pilipino, narito ang listahan ng mga ospital sa bawat rehiyon at probinsya ng Pilipinas. Sa ngayon, mga pampublikong ospital muna ang mailalagay natin sa listahan, ngunit sa lalong adaling panahon ay idagdag narin ang mga private hospital.

Ang pahinang ito ay isang listahan ng mga ospital sa isang probinsya lamang, kasama na ang mga syudad na nasa loob ng probinsyang ito. Para sa listahang pangrehiyon, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA CAGAYAN VALLEY. Para sa listahang pambansa, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA PILIPINAS.

Ang Kalusugan.PH ay isang website na patuloy na pinapalawak. Sa ngayon, mga ospital ng gobyerno (public hospital) pa lamang ang nakalagay dito, ngunit idadagdag din natin ang mga private hospital sa lalong madaling panahon.

Listahan ng mga ospital sa Nueva Vizcaya (public)

1. Nueva Vizcaya Provincial Hospital
Bambang, Nueva Vizcaya
Telepono: (078)3213101
Kategorya: Level 2 (123 na kama)

2. Veterans Regional Hospital
Bayombong, Nueva Vizcaya
Telepono: (078)3212090/3213560
Kategorya: Level 3 (200 na kama)

3. Dupax District Hospital
Dupax, Nueva Vizcaya
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (25 na kama)

4. Kasibu Municipal Hospital
Kasibu, Nueva Vizcaya
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

5. Lt. Tidang Memorial Hospital
Punpong, Kayapa, Nueva Vizcaya
Telepono: (078)3212488
Kategorya: Level 1 (20 na kama)

Panukala

May karagdagang impormasyon o koreksyon ka bang maibibgay? Kailangan namin ang tulong mo! Sumulat sa Kalusugan.PH (contact@kalusugan.ph)!

Listahan ng mga ospital sa Quirino

Para sa kaalaman ng mga Pilipino, narito ang listahan ng mga ospital sa bawat rehiyon at probinsya ng Pilipinas. Sa ngayon, mga pampublikong ospital muna ang mailalagay natin sa listahan, ngunit sa lalong adaling panahon ay idagdag narin ang mga private hospital.

Ang pahinang ito ay isang listahan ng mga ospital sa isang probinsya lamang, kasama na ang mga syudad na nasa loob ng probinsyang ito. Para sa listahang pangrehiyon, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA CAGAYAN VALLEY. Para sa listahang pambansa, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA PILIPINAS.

Ang Kalusugan.PH ay isang website na patuloy na pinapalawak. Sa ngayon, mga ospital ng gobyerno (public hospital) pa lamang ang nakalagay dito, ngunit idadagdag din natin ang mga private hospital sa lalong madaling panahon.

Listahan ng mga ospital sa Quirino (public)

1. Agilay District Hospital
Aglipay, Quirino
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (15 na kama)

2. Quirino Provincial Hospital
San Marcos, Cabarroguis, Quirino
Telepono: (078)6828552
Kategorya: Level 2 (100 na kama)

3. Diffun District Hospital
Diffun, Quirino
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (25 na kama)

4. Maddela District Hospital
Maddela, Quirino
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

Panukala

May karagdagang impormasyon o koreksyon ka bang maibibgay? Kailangan namin ang tulong mo! Sumulat sa Kalusugan.PH (contact@kalusugan.ph)!

Listahan ng mga ospital sa Batanes

Para sa kaalaman ng mga Pilipino, narito ang listahan ng mga ospital sa bawat rehiyon at probinsya ng Pilipinas. Sa ngayon, mga pampublikong ospital muna ang mailalagay natin sa listahan, ngunit sa lalong adaling panahon ay idagdag narin ang mga private hospital.

Ang pahinang ito ay isang listahan ng mga ospital sa isang probinsya lamang, kasama na ang mga syudad na nasa loob ng probinsyang ito. Para sa listahang pangrehiyon, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA CAGAYAN VALLEY. Para sa listahang pambansa, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA PILIPINAS.

Ang Kalusugan.PH ay isang website na patuloy na pinapalawak. Sa ngayon, mga ospital ng gobyerno (public hospital) pa lamang ang nakalagay dito, ngunit idadagdag din natin ang mga private hospital sa lalong madaling panahon.

Listahan ng mga ospital sa Batanes (public)

1. Itbayat District Hospital
Itbayat, Batanes
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

2. Sabtang Community Hospital
Sabtang, Batanes
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

3. Batanes General Hospital
Kayhuvokan, Basco, Batanes
Telepono: 0917-8824023
Kategorya: Level 2 (75 na kama)

Panukala

May karagdagang impormasyon o koreksyon ka bang maibibgay? Kailangan namin ang tulong mo! Sumulat sa Kalusugan.PH (contact@kalusugan.ph)!

Listahan ng mga ospital sa Pangasinan

Noong 2010, naglabas ang Department of Health – Bureau of Health Facilities and Services ng listahan ng mga ospital sa buong kapuluan. Ito’y ibinabahgi natin sa Kalusugan.PH para sa kaalaman ng bawat Pinoy na naghahanap ng ospital.

Ang pahinang ito ay isang listahan ng mga ospital sa isang probinsya lamang, kasama na ang mga syudad na nasa loob ng probinsyang ito. Para sa listahang pangrehiyon, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA ILOCOS REGION. Para sa listahang pambansa, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA PILIPINAS.

Ang Kalusugan.PH ay isang website na patuloy na pinapalawak. Sa ngayon, mga ospital ng gobyerno (public hospital) pa lamang ang nakalagay dito, ngunit idadagdag din natin ang mga private hospital sa lalong madaling panahon.

Listahan ng mga ospital sa Pangasinan (public)

1. Asingan Medicare Community Hospital
Dupac, Asingan, Pangasinan
Telepono: (075)5632934
Kategorya: Level 1 (15 na kama)

2. Bayambang District Hospital
Bayambang, Pangasinan
Telepono: (075)5922958
Kategorya: Level 2 (25 na kama)

3. Bolinao Medicare Community Hospital
Sampaloc, Bolinao, Pangasinan
Telepono: 0917-3621037
Kategorya: Level 1 (15 na kama)

4. Col. Domingo A. Valdez Memorial Hospital
Bobonot, Dasol, Pangasinan
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

5. Labrador Municipal Hospital
Poblacion, Labrador, Pangasinan
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

6. Don Mariano C. Verzosa Memorial Hospital
V. Solis St., Lingayen, Pangasinan
Telepono: (075)5422292
Kategorya: Level 1 (20 na kama)

7. Malasiqui Municipal Hospital
Cabating, Malasiqui, Pangasinan
Telepono: (075)3635682
Kategorya: Level 1 (15 na kama)

8. Manaoag Community Hospital
Baritao, Manaoag, Pangasinan
Telepono: (075)5194833
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

9. Mangatarem District Hospital
Mangatarem, Pangasinan
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 2 (25 na kama)

10. Mapandan Municipal Hospital
Mapandan, Pangasinan
Telepono: (075)5055061
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

11. Pozorrubio Municipal Hospital
Talogtog, Pozorrubio, Pangasinan
Telepono: (075)5667370
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

12. Eastern Pangasinan District Hospital
Tayug, Pangasinan
Telepono: (075)5724339
Kategorya: Level 2 (150 na kama)

13. Umingan Medicare and Community Hospital
Umingan, Pangasinan
Telepono: (075)5765033
Kategorya: Level 1 (15 na kama)

14. Western Pangasinan District Hospital
Sabarro, Poblacion, Alaminos City, Pangasinan
Telepono: (075)5527129
Kategorya: Level 2 (75 na kama)

15. Region I Medical Center
Arellano St., Dagupan City, Pangasinan
Telepono: (075)5158916/5153815/5158910
Kategorya: Level 3 (300 na kama)

16. Pangasinan Provincial Hospital
Bolingit, San Carlos City, Pangasinan
Telepono: (075)5322603
Kategorya: Level 3 (150 na kama)

17. Don Amadeo Perez Sr. Memorial General Hospital
Dilan Paurido, Urdaneta City, Pangasinan
Telepono: (075)5685114
Kategorya: Level 1 (50 na kama)

Panukala

May karagdagang impormasyon o koreksyon ka bang maibibgay? Kailangan namin ang tulong mo! Sumulat sa Kalusugan.PH (contact@kalusugan.ph)!

Listahan ng mga ospital sa La Union

Noong 2010, naglabas ang Department of Health – Bureau of Health Facilities and Services ng listahan ng mga ospital sa buong kapuluan. Ito’y ibinabahgi natin sa Kalusugan.PH para sa kaalaman ng bawat Pinoy na naghahanap ng ospital.

Ang pahinang ito ay isang listahan ng mga ospital sa isang probinsya lamang, kasama na ang mga syudad na nasa loob ng probinsyang ito. Para sa listahang pangrehiyon, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA ILOCOS REGION. Para sa listahang pambansa, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA PILIPINAS.

Ang Kalusugan.PH ay isang website na patuloy na pinapalawak. Sa ngayon, mga ospital ng gobyerno (public hospital) pa lamang ang nakalagay dito, ngunit idadagdag din natin ang mga private hospital sa lalong madaling panahon.

Listahan ng mga ospital sa La Union (public)

1. La Union Medical Center
Nazareno, Agoo, La Union
Telepono: (072)7101698
Kategorya: Level 3 (100 na kama)

2. Bacnotan District Hospital
Bacnotan, La Union
Telepono: (072)7190059
Kategorya: Level 2 (25 na kama)

3. Northern La Union Maternity and Children’s Hospital
Bungol, Balacan, La Union 2517
Telepono: 0920-9509537
Kategorya: Level 2 (25 na kama)

4. Caba Medicare and Community Hospital
Caba, La Union
Telepono: (072)708029
Kategorya: Level 1 (15 na kama)

5. Naguilian District Hospital
Natividad, Naguilian, La Union
Telepono: (072)6091018
Kategorya: Level 2 (25 na kama)

6. Rosario District Hospital
Concepcion, Rosario, La Union
Telepono: (072)7121045
Kategorya: Level 2 (25 na kama)

7. Ilocos Training and Regional Medical Center
Parian, City of San Fernando, La Union
Telepono: (072)8883671
Kategorya: Level 3 (200 na kama)

Panukala

May karagdagang impormasyon o koreksyon ka bang maibibgay? Kailangan namin ang tulong mo! Sumulat sa Kalusugan.PH (contact@kalusugan.ph)!

Listahan ng mga ospital sa Ilocos Norte

Noong 2010, naglabas ang Department of Health – Bureau of Health Facilities and Services ng listahan ng mga ospital sa buong kapuluan. Ito’y ibinabahgi natin sa Kalusugan.PH para sa kaalaman ng bawat Pinoy na naghahanap ng ospital.

Ang pahinang ito ay isang listahan ng mga ospital sa isang probinsya lamang, kasama na ang mga syudad na nasa loob ng probinsyang ito. Para sa listahang pangrehiyon, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA ILOCOS REGION. Para sa listahang pambansa, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA PILIPINAS.

Ang Kalusugan.PH ay isang website na patuloy na pinapalawak. Sa ngayon, mga ospital ng gobyerno (public hospital) pa lamang ang nakalagay dito, ngunit idadagdag din natin ang mga private hospital sa lalong madaling panahon.

Listahan ng mga ospital sa Ilocos Norte (public)

1. Bangui District Hospital
Brgy. Abaca, Bangui, Ilocos Norte
Telepono: (077)6761158; 09154546442
Kategorya: Level 2 (25 na kama)

2. Mariano Marcos Memorial Hospital
Brgy. 6, San Julian, Batac, Ilocos Norte
Telepono: (077)7923144
Kategorya: Level 4 (200 na kama)

3. Dingras District Hospital
Brgy. Suyo, Dingras, Ilocos Norte
Telepono: (077)7847383/7840331
Kategorya: Level 2 (25 na kama)

4. Dona Josefa E. Marcos District Hospital
Lydia, Marcos, Ilocos Norte
Telepono: (077)7847957
Kategorya: Level 2 (25 na kama)

5. Piddig District Hospital
Brgy. 2, Anao, Piddig, Ilocos Norte
Telepono: (walang nabanggit)
Kategorya: Level 1 (15 na kama)

6. Vintar District Hospital
Brgy. 25, Tamdagan, Vintar, Ilocos Norte
Telepono: 09156975359
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

Listahan ng mga ospital sa Laoag City (public)

1. Gov. Roque B. Ablan, Sr. Memorial Hospital
P. Gomez, Laoag City, Ilocos Norte
Telepono: (077)7720303/7721836
Kategorya: Level 3 (100 na kama)

2. Laoag City General Hospital
Brgy. 46 Nalbo, Laoag City, Ilocos Norte
Telepono: (077)7720007/7721806
Kategorya: Level 1 (15 na kama)

Panukala

May karagdagang impormasyon o koreksyon ka bang maibibgay? Kailangan namin ang tulong mo! Sumulat sa Kalusugan.PH (contact@kalusugan.ph)!

Listahan ng mga ospital sa Ilocos Region (Region I)

Noong 2010, naglabas ang Department of Health – Bureau of Health Facilities and Services ng listahan ng mga ospital sa buong kapuluan. Ito’y ibinabahgi natin sa Kalusugan.PH para sa kaalaman ng bawat Pinoy na naghahanap ng ospital.

Ang listahang ito ay naka-klasipika pa ayon sa iba’t ibang probinsya sa rehiyong ito. Para sa listahan ng iba’t ibang rehiyon, bumalik sa pahina ng LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA PILIPINAS.

LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA ILOCOS REGION

Listahan ng mga ospital sa Ilocos Norte
Listahan ng mga ospital sa Ilocos Sur
Listahan ng mga ospital sa La Union
Listahan ng mga ospital sa Pangasinan