Paraan ng pagpapatibay ng buto

Ang mga buto ay may mahalagang papel na ginagampanan sa buhay, hindi lamang ng mga tao, kundi pati na rin ang ibang mga hayop. Ito ay nagsisilbing suporta sa buong katawan upang ito ay mabuo at makatayo nang maayos. Ito rin ay nagpoprotekta sa mga sensitibo at delikadong bahagi ng katawan gaya ng utak, spinal cord, puso, at baga. Dahil sa mahahalagang papel na ito, marapat lamang na mapanatiling matibay at matatag ang mga buto.

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga epektibong paraan ng pagpapatibay sa mga buto:

1. Dagdagan ang calcium mula sa mga inumin at pagkain

Ang mineral na calcium ang pangunahing substansya na bumubuo sa mga buto. Kaya naman, nararapat lamang na dagdagang ang pagkonsumo sa mga pagkaing mayaman sa mineral na ito kung nais manatiling matatag ang mga buto. Ngunit tandaan pa rin na hindi sapat na tanging calcium lamang ang dinadagdag sa katawan, ‘pagkat kailangan din ang katuwang na Vitamin D upang masipsip ng mga buto ang mahahalagang mineral.

2. Huwag kaligtaan ang Vitamin D

Gaya nga ng unang nabanggit, ang calcium ay nangangailangan ng tulong upang siya’y lubos mapakinabangan ng mga buto. At ang substansyang katuwang ng calcium ay ang vitamin D. Mahalaga ang Vitamin D upang masipsip nang husto ng mga buto ang pumapasok na calcium sa katawan. Makukuha ang vitamin D sa ilang mga pagkain gaya ng hipon, sardinas, at pula ng itlog. Pero ang pinakakilalang paraan ng pagkakaroon ng Vitamin D sa katawan ay ang pagbibilad sa araw.

3. Dagdagan din ang Vitamin K

Pinakakilala ang Vitamin K sa pagpapanatili ng kalusugan ng dugo, ngunit ayon sa ilang mga bagong pagsasaliksik, nakaka-kontribyut din ito sa pagbuo ng protina sa mga buto na tumutulong pa rin sa pagpapatibay nito. Isa pang pag-aaral ang nagsasabi na mas lalo pang bumubuti ang pagpasok ng calcium sa mga buto kung parehong may Vitamin D at K sa katawan.

4. Pataasin ang kinokonsumong potassium

Ang mineral na potassium ay mas kilala rin sa ibang pakinabang nito sa kalusugan. Ngunit lumalabas sa mga bagong pag-aaral na ang potassium ay tumutulong na mapahupa ang araw-araw na pagkawala ng calcium sa mga buto sa pamamagitan ng pagpapahina sa mga asidong responsable sa pagkawala ng calcium.

5. Regular na mag-ehersisyo

Isa sa mga benepisyong makukuha sa regular na pag-eehersisyo ay ang pagkakaroon ng matitibay na mga buto. Sa pamamagitan nito, mas napapaliit ang posibilidad na magkaroon ng osteoporosis o pagrupok ng mga buto sa pagsapit ng katandaan.

6. Bawasan ang kinokonsumong caffeine

Bagaman may mabubuting epekto din naman ang caffeine sa ating kalusugan, ang sobrang pagkonsumo nito ay maaaring hindi naman makabuti sa mga buto. Maaari kasing harangin ng substansyang ito ang tuloy-tuloy na pagpasok ng calcium sa mga buto at maka-kontribyut sa pagrupok ng mga buto sa paglaon ng panahon.

7. Huwag manigarilyo

Isang pang rason para itigil ang paninigarilyo ay ang kakayanan nitong harangin ang pagpasok ng calcium sa mga buto pagliit mismo ng mga buto.

8. Umiwas sa pag-inom ng alak

Ang sobrang pag-inom ng alak ay maaaring pumigil sa paggana ng Vitamin D sa katawan na magreresulta sa paghina ng mga buto.

Masasamang epekto ng stress sa kalusugan

Ang stress ay isang normal na reaksyon o pakiramdam na bunga ng pang-araw-araw na suliranin kinakaharap ng bawat isa sa atin. Ang pagkakaranas nito ay nakakaapekto sa pisikal at sikolohikal na aspeto ng pagkatao. Kung hindi ito maaagapan o matutugunan, maaaring humantong ito sa mas malalang kondisyon at magkaroon ng malalang karamdaman. Ilan sa mga sakit at kondisyon na maiuugnay sa pagkakaranas ng stress ay ang sumusunod:

 1. Pananakit ng ulo
 2. Pananakit ng mga kalamnan
 3. Paninikip ng dibdib
 4. Kawalan ng gana sa pakikipagtalik
 5. Pananakit ng sikmura
 6. Hirap sa pagtulog

Maging ang mood ng tao ay maaaring maapektohan din ng madalas na pagkakaranas ng stress, at magdulot ng mga sumusunod na kondisyon:

 1. Pagkabalisa
 2. Hindi mapakali
 3. Kawalan kakayanan na makapag-pokus sa gawain
 4. Kawalan ng kontrol sa galit
 5. Depression

Ang ugali ng bawat tao ay maaapektohan din kung madalas makaranas ng stress. Ang mga sumusunod na pag-uugali ay maaaring bunga ng sobrang stress.

 1. Sobra at kawalan ng kontrol sa pagkain
 2. Pag-abuso sa droga o alak
 3. Sobrang paninigarilyo
 4. Pag-layo sa lipunang ginagalawan

Ang mga epektong nabanggit ay ilan lamang sa mga negatibong bunga ng stress sa kalusugan. Ang mga ito, kung hindi maaagapan, ay maaaring humantong pa sa mas malalalang kondisyon o sakit na maaaring magwakas sa buhay.

Kahalagahan ng Regular na pagkonsulta sa dentista

Ang pagpapatingin sa dentista ay isang mahalagang hakbang para mapanatili ang kalusugan ng mga ngipin at bibig sa pangkabuuan. Laging tatandaan na ang pagbisita sa dentisa ay hindi ginagawa lamang sa tuwing may masakit na ngipin o may problema sa bibig dapat masolusyonan, bagkus ito ay ginagawa nang regular bilang pag-agap sa posibleng problema sa ngipin at bibig. Ilan sa mabubuting dulot ng regular na pagpapatingin sa dentista ay ang sumusunod:

ngipin

1. Maagang pag-agap sa mga sakit

Dahil ang bibig ay pinamumugaran ng maraming uri ng bacteria, may tsansa na dito magmula ang impeksyon na makapagdudulot ng ilang sakit sa katawan. Kaya naman mahalaga mapanatili ang kalinisan ng bibig upang makontrol din ang dami ng mga bacteria sa bibig na maaaring makapagdulot ng impeksyon. Ilang sintomas ng malalalang sakit din ang maaaring maagang masilip kung regular din magpapatingin sa densitsa.

2. Pagpapaliit ng posibilidad ng stroke at sakit sa puso

Ilang pag-aaral ang nagsasabing may kaugnayan ang kalusugan ng bibig sa taas ng posibilidad na makaranas ng stroke at sakit sa puso. Kung kaya’t nararapat lamang din na itrato nang tama ang bibig sa pamamagitan ng pagpapanatiling ng kalinisan at kalusugan nito. Isa sa mga paraan upang maisakatuparan ito ay ang regular na pagpapatingin sa dentista

3. Mas maputing mga ngipin

Sino ba naman ang magnanais ng naninilaw o nangingitim na ngipin? Matutulungang mas mapanatiling maputi ang mga ngipin kung regular din na magpapatingin sa dentista. Ang lahat ng mantsa mula sa mga kinakain ay maaaring maalis sa tulong ng ilang pamamaraang tanging dentista lang ang makakagawa.

4. Pag-agap sa pagkakaroon ng mabahong hininga

Ang pagkakaroon ng mabahong hininga ay isang kondisyon na maaaring bunga ng isa o ilang mga dahilan. Madali lang naman itong masolusyonan lalo na kung regular na nagpapatingin sa dentista. Maaaring agad na mapag-alaman at mabigyan ng payo upang maiwasang humantong sa ganitong kondisyon.

5. Pagpapanatiling kumpleto ng mga ngipin

Sa tulong ng regular na pagbisita sa dentista, mas napapaliit ang tsansa na magkaroon ng sirang ngipin na sa kalaunan ay kakailanganin nang bunutin. Kung gayon, mapapanatiling kumpleto ang bilang ng mga ngipin nang mas matagal na panahon.

6. Pagpapanatili ng kalusugan ng gilagid.

Bukod sa mga ngipin, dapat ding bantayan ang kalusugan ng mga gilagid. Ang mga bahaging ito kasi ay sensitibo at maaaring masugatan at pagmulan ng impeksyon kung hindi agad malulunasan. Ang pagsusugat ng gilagid ay isa sa mga dahilan ng mabahong hininga at impeksyon na maaaring makaapekto sa puso at utak.

 

Gaano kadalas dapat magpatingin sa dentista?

Para sa mga taong may malusog na pangangatawan at maayos na mga ngipin, inirerekomenda ng mga denstista ang isang beses na pagpapatingin kada 6 na buwan. Sa tulong nito, mas maagang masisilip ang problema sa mga ngipin at agad na maaagapan ang posibleng problemang kahinatnan nito. Ngunit kung may kondisyong nararanasan na kinakailangang mabigyan ng sapat na atensyon, maaaring irekomenda ng dentista ang mas madalas pang pagbisita.

 

Solusyon para sa pulikat

Ang pulikat ay ang kondisyon kung saan kusang naninikip (contract) ang mga kalamnan sa isang bahagi ng katawan at nagdudulot ng matinding pananakit. May iba’t ibang sanhi na maituturo kung bakit ito nararanasan. Mula sa simpleng pagkapagod ng mga kalamnan, hanggang sa kakulangan ng sapat na suplay ng dugo sa bahagi ng kalamnan.

Kung sakaling maranasan ang masakit na pulikat, narito ang ilang solusyon para dito:

1. Pag-uunat (stretching).

Kadalasan, ang simpleng pulikat ay agad na masosolusyonan kung ang bahaging pinupulikat ay iuunat. Halimbawa, para sa pulikat na nararanasan sa binti, kinakailangang umupo sa lapag nang nakaunat ang mga paa at binti, at saka hilahin o itupi ang mga paa na pataas at palapit sa tuhod (tignan ang larawan). Gawin ang pag-uunat hanggang sa mawala ang nararanasang pulikat.

pulikat

2. Masahe

Minsan, kinakailangan ding masahihin ang bahagi ng kalamnan na pinupulikat. Sa tulong nito, matutulungang ma-relax ang kalamnan at mawala ang paninikip nito.

3. Hot compress

Mabisa din ang pagdadampi ng hot compress o tuwalya na binabad sa mainit na tubig sa bahagi ng kalamnan na nananakit. Kadalasan, ginagawa ito sa pamumulikat ng kalamnan sa tiyan dulot ng pagreregla (menstrual cramps).

4. Pag-inom ng tubig

May ilang pulikat na resulta ng kakulangan ng sapat na tubig sa kalamnan, kaya naman makatutulong din ang pag-inom ng tubig sa oras na maranasan ang pulikat.

5. Pagpapabalik ng electrolytes

Isa pang sanhi ng pamumulikat ng kalamnan ay ang kakulangan din ng electrolytes na dumadaloy sa dugo. Upang maibalik ang kulang na electrolytes, makabubuting uminom ng mga inuming may taglay nito (sports drink, Gatorade, sabaw ng buko) o kaya ay kumain ng pagkaing mayaman sa electrolytes gaya ng saging.

 

Mga dapat gawin sa pagkakaranas ng kombulsyon

Ang pagkokombulsyon ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng abnormal at matinding panginginig ng buong katawan. Maaaring bunga ito ng pagkakaroon ng mataas na lagnat, pagkakalason, matinding pagtama ng ulo sa matigas na bagay, matinding impeksyon sa katawan, o pag-abuso sa alak at droga. Ang pagkakaranas nito, lalo na kung unang beses, ay maaaring mangailangan ng agarang atensyong medikal (medical emergency).

Ang pagkakaranas ng kombulsyon ay maaaring magdulot ng mga sumusunod na sintomas:

 • May matinding panginginig ng buong katawan
 • Nahihirapang makahinga
 • Pag-aasul ng kulay ng balat
 • Nawawalan ng malay tao
 • Pagtirik ng mata

Habang hinihintay ang pagdating ng tulong-medikal, narito ang ilang mga paunang lunas (first aid) na dapat gawin:

 1. Pahigain sa lapag ang pasyenteng dumaranas ng pagkokombulsyon.
 2. Ilayo ang mga matitigas na bagay sa paligid na maaaring makasakit sa pasyente kung sakaling matamaan.
 3. Lagyan ng unan ang ulunan ng pasyente.
 4. Luwagan ang damit ng pasyente: alisin ang butones sa kwelyo at luwagan ang sinturon ng pantalon.
 5. Iposisyon nang maayos ang pasyente kung sakaling magsuka. Ipwuesto nang nakatagilid upang hindi mabilaukan.

Habang isinasagawa ang first-aid, tandaan rin ang mga “hindi dapat gawin” sa pasyente::

 1. Huwag pipigilan ang mga paggalaw ng katawan ng pasyente
 2. Huwag umalis sa tabi ng pasyente hanga’t hindi pa dumadating ang tulong-medikal o nanunumbalik ang ulirat.
 3. Huwag magpapa-inom o magsusubo ng kahit ano sa bibig ng pasyente hanggat hindi nanunumbalik ang malay-tao

Pag-iwas sa komplikasyon ng diabetes

Ang sakit na diabetes ay tumutukoy sa kondisyon kung saan nawawalan ng kontrol ang katawas sa pagtaas o pagbaba ng lebel ng asukal sa dugo. Dahil dito, maaaring makaranas ng iba’t ibang epekto at komplikasyon gaya ng pagkakaroon ng sugat na mahirap gumaling, panlalabo ng mata, pagkakaroon ng iba pang karamdaman sa puso at dugo, at marami pang iba.

Upang maiwasan ang mga delikadong epekto na dulot ng malalang kondisyon ng diabetes, narito ang ilang mga hakbang na dapat laging tandaan.

1. Bantayan ang lebel ng kolesterol sa katawan

Isa sa mga pangunahing hakbang para maiwasan ang paglala ng sakit na diabetes ay ang pagpapanatiling mababa sa lebel ng kolesterol sa katawan. Maaari itong maisakatuparan kung kokontrolin ang mga kinakain, at regular na mag-eehersisyo. Mahalaga din na dagdagan ang lebel ng mabuting kolesterol sa katawan.

2. Panatilihing tama ang timbang

Mas maliit din ang posibilidad na makaranas ng mga delikadong komplikasyon kung mananatiling tama ang timbang. Iwasang lumampas sa normal na bigat o maging obese. Laging mag-ehersisyo at panatilihing balanse din ang pagkain.

3. Huwag manigarilyo

Makatutulong din ng husto sa pagkontrol ng sakit na diabetes ang pag-iwas sa paninigarilyo. May direktang epekto kasi sa dugo at metabolismo ang mga kemikal mula sa usok ng sigarilyo. Maaaring lumala lang nang husto ang sakit kung ipagpapatuloy ang paninigarilyo.

4. Umiwas sa stress

Isa ring nakakapagpalala ng kondisyon ng sakit ang pagkakaranas ng stress. Panatilihing kalmado ang sarili at positibong kaisipan lamang ang paandarin sa isip hangga’t maaari. Mag-relax, mag-bakasyon, o mag-muni-muni kung kinakailangan.

5. Bantayan ang lebel ng asukal sa katawan

Dahil nga hindi na nakokontrol ang lebel ng asukal sa katawan ng mga taong may diabetes, mas makabubuting huwag nang dagdagan pa ang asukal mula sa mga kinakain. Umiwas na sa mga pagkaing matatamis at may mataas na lebel ng asukal gaya ng kanin, soda, minatamis, at ilan pang mga panghimagas.

6. Matulog nang kumpleto at sapat

Makakaapekto rin sa kalusugan ang pagkakaroon ng kumpletong tulog ng isang tao, partikular sa kanyang metabolismo at tatag ng kaniyang resistensya.

7. Panatilihing balanse ang kinakain

Mananatiling malusog at malakas ang pangangatawan, kahit na may sakit, kung mananatiling balanse ang pagkain. Dapat lamang tandaan na iwasan ang mga pagkaing dapat iwasan, at dagdagan naman ang mga pagkaing makabubuti sa kondisyon ng diabetes.

8. Regular na magpa-check-up

Upang mabantayan ang progreso ng sakit na diabetes at makontrol ito, kinakailangan ang regular na pagpapa-check-up. Ito ay upang agad na makita ang posibleng komplikasyon na nararanasan at mabigyan ito ng karampatang lunas upang hindi na lumala pa. Sa tulong din nito, maibibigay ang tamang paraan ng paggagamot sa lumalalang kondisyon.

Kahalagahan ng regular na pagpapatingin sa doktor

Ang kalusugan ay kayamanan. Kaya’t nararapat lamang na ito ay pangalagaan at mapanatiling nasa maayos na kondisyon sa lahat ng oras. Aanhin mo ang yamang kinikita  sa araw-araw na pagtatrabaho kung ang buhay naman ay nanganganib dahil sa kawalan ng pagpapahalaga sa kalusugan?

Ang regular na pagpapa-check-up o pagpapatingin sa doktor ay isang mahalagang paraan para mapangalagaan ang kalusugan. Ang sumusunod ay ilan sa mga benepisyong hatid ng regular na pagpapatingin sa doktor:

1. Maagang pagkakatuklas sa sakit

Dahil sa regular na pagpapatingin sa doktor, mas malaki ang posibilidad na maagang matuklasan ang isang karamdaman bago pa man ito lumala at makapaminsala nang husto sa katawan. At bilang resulta, mas lumalaki din ang tsansa na maagapan at gumaling mula sa pagkakasakit.

2. Mas mapapa-murang gastusin

Dahil pa rin sa regular na check-up, nababawasan nang husto ang gastusin pagkat mas mabilis at mas madaling nagagamot ang sakit. Ang mga mamahaling gastusin gaya ng pagpapagamot sa ospital at pagpapasailalim sa mga komplikasdong pamamaraang medikal ay maaring maiwasan kung maagang masosolusyonan ang sakit.

3. Kapakipakinabang at ekspertong payong pangkalusugan

Mabibigyan din ng kapakipakinabang at ekspertong payo mula sa mga doktor ang mga taong regular na nagpapatingin. Sa tulong nito, mas nakokontrol at nalilimitahan ang mga bawal, habang nahihikayat naman ang mga gawaing nakabubuti sa kalusugan.

 

Gaano kadalas dapat magpa-check-up?

Ang pagpapa-check-up ay dapat ginagawa nang regular kahit pa masasabing malusog ang pangangatawan at wala namang masamang nararamdaman. Ang dalas ng pagpapatingin sa doktor ay maaaring mag-iba-iba depende sa kondsiyon, kasarian, at edad ng isang tao.

 • Para sa mga tao na ang edad ay 30 o mas bata pa, at walang kondisyon na nararanasan, hindi naninigarilyo, at masasabing malusog ang pangangatawan sa pangkalahatan, maaaring magpatingin nang isang beses kada 2 hanggang 3 taon.
 • Para sa mga kababaihan na 21 na taong gulang pataas at aktibong nakikipagtalik, kinakailangan ang taon-taong pagpapatingin o pagpapa-screen para sa sakit na cervical cancer.
 • Para sa mga tao na may edad 30-40, at may malusog na pangangatawan, kinakailangang ang pisikal na eksaminasyon kada 2 taon.
 • Para sa mga tao na may edad 50 pataas, kinakailangan na ang taon-taong pagpapatingin para sa mga may malulusog na pangangatawan.
 • Ang mga taong obese o may sakit gaya ng diabetes, altapresyon, at iba pa ay maaaring mangailangan ng mas madalas na check-up, depende sa doktor na tumitingin. Kadalasan, ay kada 3 buwan upang mabantayan nang husto ang kalagayan.

 

Kahalagahan ng balanseng pagkain

Ang pagkain ng balanse at kumpletong pagkain ay isang mahalagang paraan ng pagpapanatili ng kalusugan ng katawan. Sa pamamagitan nito, maibibigay ang husto at tamang nutrisyon na kinakailangan ng katawan upang gumana nang maayos at tumagal sa pang-araw-araw na hamon ng buhay.

Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng balanseng pagkain sa araw-araw?

Ang bawat bahagi ng katawan ay may iba’t ibang pangangailangan upang gumana ng maayos, epektibo at pangmatagalan. Halimbawa, ang mga buto, kinakailangan nito ang tuloy-tuloy na suplay ng mineral na calcium upang manatiling matibay at matatag; ang mga kalamnan naman ay nangangailangan ng sapat na suplay ng protina upang manatili ding malakas ay maisaayos ang mga nasirang bahagi dahil sa araw-araw na gawain.

Kung hindi maihahatid sa katawan ang mahahalagang sustansya na makukuha lamang kung balanse ang kinakain, maaaring pumalya sa paggana ang ilang bahagi ng katawan, mas mabilis mapagod, at magkaroon ng mas mataas na panganib ng pagkakasakit.

Paano magkakaroon ng balanseng pagkain?

Ang pagkakaroon ng balanseng pagkain ay nagmumula sa pagpili ng mga pagkaing mayaman sa mahahalagang sustansya, bitamina at mineral. Kasabay nito, dapat ding iwasan o limitahan ang ilang uri ng pagkain na makasasama naman sa kalusugan. Ang mga sumusunod na uri ng pagkain ang pupuno sa balanseng pagkain na kinakailangan natin sa araw-araw:

1. Gulay.

Ang mga gulay ang pangunahing pinagkukunan ng mahalagang bitamina at mineral na kinakailangan ng katawan. Piliin ang mga berde at madahon gulay ‘pagkat ang mga ito may pinakamayamang mapagkukunan ng sustansya.

2. Prutas

Bukod sa gulay, ang mga prutas ay mayamang mapagkukunan din ng mga mineral at bitamina na mahalaga sa buhay. Kung hindi makakain ng gulay, piliin na lang ang prutas pagkat ito ay may mas katanggap-tanggap na lasa.

3. Butil

Ang mga butil tulad ng kanin, mais, at harina na panggawa ng tinapay, ang mga pangunahing pinagkukunan ng carbohydrates na mahalaga naman para magkaroon ng enerhiya sa araw-araw. Huwag kakaligtaan ang mga pagkaing ito upang tumagal sa matitinding hamon ng buhay.

4. Karne at iba pang pinagkukunan ng protina

Isa sa mga pinakamahalagang nutrisyon na kailangan ng katawan sa araw-araw ay ang protina. Ito ang tumutulong sa paglago at pagsasaayos ng mga nasirang kalamnan na ginamit sa araw-araw. Makukuha ito sa mga karne, beans, itlog, tokwa, at iba pa.

5. Gatas

Ang pag-inom ng gatas at pagkain ng mga produktong yari dito gaya ng keso at yogurt ang pangunahing makapagbibigay naman ng mahalagang mineral na calcium. Ito ay kinakailangan ng buto upang manatiling matibay at matatag.

6. Mahahalagang mantika 

Kinakailangan din ng katawan ang ilang uri ng mahalagang mantika upang masipsip ng katawan ang ilang uri ng sustansya na fat-soluble o humahalo lamang sa mantika. Ngunit laging tandaan na piliin lamang unsaturated fats na kadalasang makukuha sa halaman gaya ng olive oil at mamantikang prutas gaya ng abukado.

Anu-ano ang masasamang epekto ng kawalan ng balanseng pagkain?

Ang pagiging sobrang mataba o obese ang pangunahing epekto ng kawalan ng maayos at balanseng pagkain sa araw-araw. Maaaring malapit din sa ilang malulubhang sakit gaya ng stroke, sakit sa puso, altapresyon, diabetes, at kanser kung magkukulang sa mahahalagang sustansya ang mga kinakain.

Benepisyo ng pag-mumog ng tubig na may asin

Bago pa man maimbento ang toothpaste na ginagamit sa pagsesepilyo ng ngipin, ang mga sinaunang tao ay may iba’t ibang paraan na ng paglilinis ng kanilang bibig. Basahin ang mga alternatibo at sinaunang paraan ng paglilinis ng bibig: Alternatibong Panlinis ng Ngipin.

Marahil ang pinakasikat sa mga ito ay ang paggamit ng asin bilang pangmumog dahil magpasahanggang ngayon, ginagamit pa rin ito sa paglilinis ng ngipin. Sa katunayan, ito ay inirerekomenda din ng mga dentista bilang alternatibong panlinis ng ngipin kung walang sepilyo at toothpaste ‘pagkat may mabubuting epekto itong maidudulot sa kalusugan ng bibig.

1. Pagpigil  sa pagdami ng mikrobyo sa bibig

Ang bibig ay makikitaan ng napakaraming uri ng bacteria at mga mikrobyo. Ang mga ito ay nakasiksik sa pagitan ng mga ngipin, dila at mga kasuluk-sulukan ng bibig. Kung hindi lilinisin ang bibig, maaaring dumami ang mga ito at magdulot ng ilang masasamang epekto sa bibig gaya ng pagkasira ng ngipin, pagbaho ng hininga, at pagkakaroon ng ilang mga karamdaman. Ang pagmumumog ng tubig na may asin ay mabisang paraan para makontrol ang pagdami ng mga mikrobyong ito sa pamamagitan ng pagpapataas sa pH level ng bibig.

2. Pag-iwas sa ilang uri ng sakit

Dahil nga nagagawang mapigilan ng pagmumumog ng tubig na may asin ang pagdami ng mikrobyo sa bibig, nagagawa din nitong maiwasan ang posibilidad ng pagkakaroon ng impeksyon na makapagdudulot ng karamdaman sa lalamunan at bibig gaya na lang ng tonsilitis, sore throat, at maging sipon.

3. Pagpapabilis ng paghilom ng sugat sa bibig

Tumutulong sa mas mabilis na paghilom ng sugat sa bibig ang pagmumumog ng tubig na may asin dahil sa pagiging isotonic solution nito. Ibig sabihin, hindi ito nalalayo sa konsentrasyon ng mga mineral na nasa loob ng katawan. Ito rin ang dahilan kung bakit nirerekomenda ng mga dentista ang pagmumumog nito pagkatapos magsagawa ng pagbubunot ng ngipin.

4. Paglilinis sa mga nakasiksik na pagkain sa pagitan ng ngipin

Ang simpleng pagmumumog ng tubig na may asin ay mabisang paraan para maalis ang mga nakasiksik na pagkain sa pagitan ng mga ngipin.

 

Pangangalaga sa mata ng mga gumagamit ng computer

Sa pagpasok ng teknolohiya sa ating henerasyon, ang paggamit ng kompyuter ay tila bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng kahit na sino. Gamit-gamit ito sa mula sa pag-aaral at pagsasaliksik, hanggang sa paglilibang at pagpapalipas ng oras, at maging sa pagtatrabaho ay ginagamitan pa rin ng teknolohiyang ito.

Ngunit sa kabila ng mas pinadaling buhay dulot ng mga kompyuter, ang kalusugan ng mga mata ay nalalagay naman sa panganib. Direkta kasing naaapektohan ng screen ng kompyuter ang kalusugan ng mga mata lalo na kung ito ay sobrang liwanag.

Upang maiwasang maapektohan nang husto ang mga mata mula sa paggamit ng computer, maaaring sunding ang mga sumusunod na pay:

1. Ipantay ang lebel ng liwanag ng computer sa liwanag sa paligid

Ang lahat ng computer screen na ginagamit sa ngayon ay maaaring i-adhust ang liwanag kung ninanais. Upang hindi kaagad mapagod ang mga mata sa paggamit ng computer, tiyakin na ang liwanag sa screen ay kapantay lang ng liwanag sa paligid. Ang sobrang maliwanag o sobrang madilim na computer screen ay parehong makasasama sa mata.

2. Bawasan ang liwanag ng screen sa paglalagay ng screen filter

Maaari ding lagyan ng filter ang screen ng computer nang sa gayon ay makontrol ang liwanag nito sa lahat ng oras. Ang mga screen filter kasi na mabibili ngayon ay kusang nag-aadjust sa liwanag na lumalabas sa computer.

3. Paliwanagin ang paligid ng screen (screen background) habang paitimin naman ang kulay ng mga letra

I-adjust din liwanag ng background at kulay ng mga letra sa computer upang mas madali itong mabasa. Sa ganitong paraan, maiiwasang dumoble ang pagtatrabaho ng mata sa at hindi ito kaagad mapapagod.

4. Ilipat ang pwesto ng kompyuter kung kinakailangan

Kung ang lugar na kinalalagyan ng computer ay sobrang maliwanag o sobrang madilim, mangyaring ilipat na lamang ang pwesto ng kompyuter sa lugar na may mas angkop na liwanag para sa mga mata.

5. Gumamit ng salamin na angkop sa paggamit ng kompyuter

May teknolohiya na rin na inilagay sa mga salamin sa mata na kusang nag-aadjust depende sa liwanag na nasa paligid. Makatutulong ito upang hindi masilaw at maiwasan ang mabilis na pagkapagod ng mga mata.