Trangkaso (Flu): Kaalaman, Sanhi, Sintomas

Ano ang trangkaso?

Trangkaso (Sa Ingles, Flu; Sa terminolohiyang medikal: Influenza) ay ay isang pangkaraniwang sakit na nakakahawa sa pamamagitan ng pakikisalimuha sa ibang tao na may trangkaso, o sa paglanghap ng hangin na may Influenza virus. Ito’y isang impeksyon mula sa virus at pana-panahon ang pagdating; karaniwang “nauuso” ang trangkaso sa panahon ng tag-ulan. Bagamat kusang nawawala ang trangkaso makalipas ang ilang araw, ito ay maaaring magdulot ng matinding pagkakasakit at sa malalang mga kaso o sa mga taong may mahinang resistensya, maaaring ikamatay.

Dahil sa paraan ng pagkalat o paghawa ng trangkaso, madali itong kumalat lalo na sa mga lungsod at iba pang lugar na maraming tao. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga epidemiko ng trangkaso sa paglipas ng mga taon. Kabilang sa mga halimbawa ng trangkaso na mabinis kumalat ay ang “Bird Flu” o H1N1 Infleunza A Pandemic mula 2009-2010. Ayon sa World Health Organization, maaaring maulit ang ganitong uri ng trangkaso sa susunod na mga taon.

Ano ang mga sintomas ng trangkaso?

Ang mga sintomas ng trangkaso ay biglaan ang pagdating, makalipas lamang ang 1-2 araw matapos mahawa nito. Sa umpisa, ang pasyente ay maaaring ginawin at makaramdam ng lagnat at pananakit ng katawan. Heto ang mga sintomas ng trangkaso:

  • Lagnat
  • Panginginaw at panginginig
  • Ubo’t sipon
  • Pagbabara ng ilong
  • Pagbabago ng panlasa
  • Pananakit ng kalamnan at kasu-kasuan
  • Sakit ng ulo

Bukod dito, marami pang ibang sintomas na pwedeng maging bahagi ng trangkaso gaya ng pagsusuka, pagtatae, at pagkakaroon ng rashes o butlig-butlig sa balat. Kung mapapansin ninyo, ang mga sintomas ng trangkaso ay napaka-pangkaraniwang mga sintomas at hindi sila “specific” sa trangkaso; may mga sakit na mukhang trangkaso pero kung susuriing mabuti ay iba palang kalalagayan gaya ng Dengue Fever o Typhoid. Dahil dito, mahalagang magpatingin sa doktor para matiyak ng trangkaso nga ang iyong nararamdaman.