Mga kaalaman tungkol sa Sore Eyes

Ang Sore Eyes, o  viral conjunctivitis, ay ang pamumula, pamamaga at impeksyon ng mga membrane sa mata na sanhi ng virus. Kadalasa'y nagluluha at iritable sa liwanag ang pasyenteng may sore eyes. Ito ay maaaring makahawa lalo na kung magpapabaya.

Paano nakukuha ang Sore Eyes?

Dahil ito ay isang sakit na sanhi ng virus, ito ay nakakahawa. Maari lamang mahawa sa sore eyes kung makakahawak sa isang bagay na kontaminado ng virus at saka hahawak sa mata. Malaki rin ang posibilidad na magkaroon ng sore eyes kung iisang gamit lamang ang ginagamit ng taong may sakit at ng taong walang sakit. Maari ring maikalat ang virus sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahing.

Totoo bang maaaring mahawa kung makipagtitigan sa taong may Sore Eyes?

Hindi totoo. Bagama't mas mataas ang posibilidad na mahawa kung nakatira kasama ang may sakit na sore eyes, maaari lamang mahawa sa sakit na ito kung mangyayaring ang taong may sore eyes na humawak sa apektadong mata ay humawak din sa isang bagay, halimbawa ay door knob, at ang isang tao naman na walang sore eyes ay humawak din sa bagay na ito at madikit ang kanyang kamay kanyang mata.

Sino ang maaring magkasakit ng Sore Eyes?

Walang pinipiling edad o kasarian ang pagkakaroon ng sore eyes. Lahat ay maaaring mahawaan nito.