Mga kaalaman tungkol sa Trangkaso o Flu

Ang Trangkaso o sa Ingles ay Flu at sa terminolohiyang medikal ay Influenza ay isang pangkaraniwan at nakakahawang sakit kung saan nagkakaroon ng impeksyon mula sa Influenza Virus. Ang taong apektado nito ay nakakaranas ng matinding lagnat, at kung mapapabayaan ay maaaring makamatay. Maaari itong makuha sa pamamagitan ng pakikisalimuha sa ibang tao na may trangkaso, o kung makakalanghap ng hangin na may Influenza virus. Ito’y dumarating ng pana-panahon at karaniwang “nauuso” sa panahon ng tag-ulan. Dahil ang sakit na ito ay isang uri ng airborne disease o yung mga sakit na nakukuha sa hangin, madali itong kumakalat sa mga lungsod at iba pang lugar na maraming tao. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga epidemiko ng trangkaso sa paglipas ng mga taon. Kabilang sa mga halimbawa ng trangkaso na mabilis kumalat ay ang “Bird Flu” at ang H1N1 Infleunza A Pandemic mula 2009-2010. Ayon sa World Health Organization, maaaring maulit ang ganitong uri ng trangkaso sa mga susunod na taon.

Ano ang sanhi ng trangkaso?

Ang trangkaso ay isang uri ng sakit ng dulot ng impeksyon ng influenza virus. Mayroong tatlong uri ng virus na maaaring makapagdulot ng trangkaso, ang Type A, Type B at Type C. Sinasabing ang Type A at B na virus ang maaaring pagmulan ng malalang kaso ng trangkaso at nakapagdudulot ng mga epidemiko, at ang Type C virus naman ang nagdudulot ng masmahinang uri ng sakit. Sa kabila nito, tanging ang Type A at B lamang ang mayroong nakahandang bakuna, at wala para sa Type C.

Paano kumakalat ang sakit na trangkaso?

Ang sakit na trangkaso ay nakakahawa. Kumakalat ang Influenza Virus sa hangin sa tuwing bumabahing o umuubo ang taong may trangkaso at maaari namang makahawa kung malalanghap ng ibang tao ang virus. Ang pakikisalamuha sa taong may trangkaso at paggamit ng ilan niyang kagamitan ay maaari ding pagmulan ng sakit. Maari ring maikalat ang virus kung hahawak sa mga bagay-bagay gaya ng hawakan ng pintuan, remote control at telepono.