Paano makaiwas sa sakit na Hand Foot and Mouth Disease?

Walang partikular na paraan para maiwasan ang impeksyon ng virus, bagaman maaaring makapagpababa ng panganib ng pagkakahawa kung magiging malinis sa katawan. Narito ang ilang mga hakbang sa pagpapanatiling malinis ng sarili at ng kapaligiran upang hindi agad mahawa sa sakit na Hand Foot and Mouth Disease:

  • Ugaliin ang paghuhugas nang mabuti sa mga kamay. Laging maghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain o kaya’y sa tuwing gagamit ng palikuran. Gumamit ng sabon at banlawang mabuti.
  • I-disinfect ang buong bahay. Ugaliin din ang paglilinis ng tahanan at lagi ring ididisinfect upang mapatay ang mga kumakalat na virus, lalo pa’t ang mga bata ay madalas sumusubo ng mga bagay na kanilang napupulot.
  • Ihiwalay ang pasyenteng may sakit. Hanggat maaari, huwag ipapalapit ang mga batang hindi pa nagkakasakit sa mga pasyenteng may Hand Foot and Mouth Disease nang sa gayon ay maiwasan ang pagkakahawa.