Hepatitis B: Kaalaman

Ano ang Hepatitis B?

Ang Hepa B o Hepatitis B ay isang sakit sa atay. “Hepa” ang tumutukoy sa atay at “-itis” naman ang nangangahulugan na pamamapaga o “inflammation”. Ang atay o “liver” ay isang bahagi ng katawan na naglilinis ng mga chemicals sa dugo; ito’y parang bangko ng enerhiya. Isang seryosong sakit ang Hepatitis B sapagkat ito’y maaaring magdulot sa mga komplikasyon na nakakasira sa atay at maaaring magbigay-daan sa cancer ng atay o liver cancer.

Ano ang kaibahan ng Hepatitis B sa Hepatitis A?

Hepatitis A ay isa ring sakit sa atay na dulot ng isang virus, ang Hepatitis A virus. Ito ay karaniwang nakukuha sa pagkain na kontaminado ng Hepatitis A. Bagamat ito’y isang sakit rin ng atay, kadalasan ito’y kusang nawawala ng walang komplikasyon di gaya ng Hepatitis B na maaaring makasira sa atay at magtungo sa cancer ng atay o liver cancer.

Ano ang sanhi ng Hepatitis B?

Ang Hepatitis B virus ang siyang sanhi ng Hepatitis B. Ang mga virus ay napakaliit ng mga mikrobyo o “germs” na nagdudulot ng sari-saring mga sakit gaya ng trangkaso (flu), denge (dengue), HIV/AIDS, bulutong (chicken pox), at iba pa.

Paano nahahawa o nakukuha ang Hepatits B?

Gaya ng HIV/AIDS, ang Hepatitis B ay maaaring makuha o mahawa mula sa dugo o semilya ng isang tao na may Hepatitis B. Maari itong makuha ng:

  • Isang sanggol na pinanganak ng isang babaeng may Hepatitis
  • Pakikipagtalik sa isang taong may Hepa B, lalo na kung walang proteksyon.
  • Pagpapapatato (tattooing) gamit ang mga kagamitan na hindi malinis
  • Aksidenteng pagkatusok ng karayom na ginamit sa isang taong apektado ng Hepatitis B
  • Hiraman ng karayom sa mga gumagamit ng bawal na gamot na tinuturok (IV drugs)

Kung mapapansin natin, ang mga nabanggit sa itaas ay siya ring mga karaniwang paraan para mahawa ng HIV/AIDS na isa ring virus. Dahil dito, ang mga gawaing ito (pakikipagtalik sa kapwa lalake, pakikipagtalik sa mga prostitute, paggamit ng mga droga na tinuturok) ang tinataguriang high-risk behaviors. Kung ginagawa mo ito, delikado.

Ang mga gawain ang HINDI nakakahawa ng Hepatitis B?

  • Pakikipagkamay o paghawak sa isang tao na Hepa B
  • Pagyakap o pakikipaghalikan sa isang taong may Hepa B