Ano ang mga sintomas ng Hand Foot and Mouth Disease?

Ang sakit na Hand Foot and Mouth Disease ay maaaaring magdulot ng ilang mga sintomas at senyales na gaya ng sumusunod:

  • Lagnat
  • Pananakit ng lalamunan (sore throat)
  • Mabigat na pakiramdam
  • Masakit at mapupulang pagsusugat sa dila, palibot ng bibig, sa loob na bahagi ng pisngi, at sa mga gilagid.
  • Mapupulang butlig na walang pangangati sa palad, mga daliri, talampakan, at minsan, pati sa puwit.
  • Madaling pagka-irita
  • Kawalan ng gana sa pagkain

Ang mga sintomas na nabanggit ay kadalasang unang lumalabas matapos ang 3 hanggang 6 na araw mula sa pagkakahawa ng sakit. Nagsisimula sa paglalagnat lamang, kasunod ay ang pagbigat ng pakiramdam at hirap sa paglunok. At pagkatapos ng isang araw, maglalabasan na ang pagsusugat sa kamay, paa, at sa bibig.

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Dahil ang sakit na Hand, Foot and Mouth Disease ay nagdudulot lamang ng mga katamtamang sintomas at kusa rin namang gumagaling, madalas ay hindi na kailangang magpatingin sa doktor. Magtungo lamang sa pagamutan kung hindi sigurado sa sakit na nararanasan, o kaya’y dumaranas ng mas seryosong mga komplikasyon.